Giai đoạn 1984 – 1990

Giai đoạn 1984 – 1990

Do hoàn cảnh đất nước còn lạc hậu, để thuận lợi trong quản lý và điều hành sản xuất. Năm 1984, LHXNGGD toàn quốc được tách ra thành hai Liên hiệp khu vực. LHXNGGD1 phía Bắc và LHXNGGD2 phía Nam. Mặc dù cho đến năm 1987, có Quyết định số 217/HĐBT nhưng thực tế hai Liên hiệp khu vực vẫn hoạt động như LHGGD toàn quốc vì thời gian này vẫn còn cơ chế bao cấp. Các đơn vị thành viên phụ thuộc toàn diện vào Liên hiệp.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons