DỰ BÁO CUNG CẦU GIẤY TESTLINER VÀ GIẤY LỚP SÓNG ĐẾN NĂM 2020

DỰ BÁO CUNG CẦU GIẤY TESTLINER VÀ GIẤY LỚP SÓNG ĐẾN NĂM 2020

Các giả thiết sau được dùng dể tính toán cung và cầu testliner và giấy lớp sóng:

2016

2017

2018

2019

2020

NĂNG LỰC

1.670.000

3.113.000

3.671.000

3.596.000

3.913.000

   Tăng thêm

1.506.000

870.000

50.000

380.000

   Giảm

-63.000

-312.000

-125.000

-63.000

SẢN XUẤT

1.519.700

2.091.700

2.569.700

3.004.000

3.145.000

   Tăng thêm

622.000

728.000

534.300

191.000

   Giảm

-50.000

-250.000

-100.000

-50.000

NHẬP KHẨU

604.811

219.000

-385.811

XUẤT KHẨU

39.700

196.000

35.000

TIÊU DÙNG

2.124.511

2.310.700

2.530.000

2.808.000

3.110.000

(I) Tuỳ thời điểm đưa vào sản xuất, sản lượng tăng thêm sẽ thấp hơn so với năng lực sản xuất tăng thêm – nên công suất tăng thêm và sản lượng tăng thêm khác nhau ở các năm; (ii) Dự báo năm đầu tiên, máy xeo hoạt động với 70% công suất, năm thứ hai lên 80% công suất, năm thứ ba hiệu suất là 90% và năm thứ 4 hiệu suất là 95%; (iii) Vài năm qua, Trung Quốc đóng cửa 27% công suất (2012-2015), con số này ở Việt Nam dự báo là 34% cho đến 2020, tức 563.000 tấn/năm: 63.000 tấn/năm (2017), 312.000 tấn/năm (2018), 125.000 tấn/năm (2019 và 63.000 tấn/năm (2020); (iv) Hiệu suất của các máy xeo bị loại bỏ do không còn hiệu quả được tính với mức 80% như vậy sản lượng giảm do loại bỏ các máy xeo lần lượt theo các năm từ 2017 đến 2020 là 50.000 tấn/năm, 250.000 tấn/năm, 100.000 tấn/năm và 50.000 tấn/năm;

Dự báo tiêu dùng testliner và giấy lớp sóng tăng bình guân từ 2017 đến 2020 là 10%/năm từ 2017 đến 2020.

 Nguồn: vppa.vn

Đăng lúc 07/06/2017 15:08


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons