PAPER INDUSTRY NEWS

Arauco tăng giá bột giấy không tẩy trắng tại Trung Quốc từ tháng 11

Thống kê bột giấy toàn cầu tháng 7/2021

Theo số liệu công bố của Hội đồng Sản phẩm Giấy và Bột giấy (PPPC), tồn kho bột giấy hóa học thương phẩm toàn cầu của nhà sản xuất đã tăng ba ngày cung cấp và có xu hướng tiếp tục tăng, đạt 44 ngày cung cấp, tháng 7/2021.

Website Link

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons