PAPER INDUSTRY NEWS

Tiền bán tín chỉ carbon đã về

Tiền bán tín chỉ carbon đã về

29/03/2024

Việt Nam lần đầu tiên nhận 1.200 tỉ đồng 'tiền tươi thóc thật' nhờ bán tín chỉ carbon rừng từ Ngân hàng Thế giới (World Bank).

Website Link

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons