Thông báo đấu giá gỗ Vanh năm 2022 (Lần 2) tại CTLN Yên Lập

Thông báo đấu giá gỗ Vanh năm 2022 (Lần 2) tại CTLN Yên Lập

Kính gửi:

– Tổng công ty Giấy Việt Nam;

– UBND các xã trên địa bàn huyện Yên Lập;

                              – Các Đội sản xuất trực thuộc Công ty.

Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-GVN.HN ngày 30/11/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động khối lâm nghiệp của Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Phương án số 164/PA-CTLNYL ngày 20/10/2022; Phương án số 166/PA-CTLNYL ngày 22/10/2022 của Công ty lâm nghiệp Yên Lập đã được Tổng công ty Giấy Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 2718/QĐ-GVN.PT ngày 16/11/2022.

Công ty Lâm nghiệp Yên Lập thông báo về việc đấu giá tiêu thụ gỗ Vanh năm 2022 như sau:

  1. Nội dung đấu giá:

          – Đấu giá tiêu thụ gỗ Vanh, tại Công ty Lâm nghiệp Yên Lập.

          – Địa chỉ: Công ty Lâm nghiệp Yên Lập, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

          – Tổng sản lượng gỗ Vanh: 1.171,6 m3. Trong đó:

          + Gỗ Vanh 30 – 40 cm: 815,9 m3;

+ Gỗ Vanh 40 – 50 cm: 316,7 m3;

+ Gỗ Vanh 50 – 60 cm: 37,3 m3;

+ Gỗ Vanh 60 – 70 cm: 1,7 m3;

          – Đơn giá bình quân: 1.220.000 đồng/tấn.

          – Hệ số quy đổi từ m3 sang tấn là: 1,07 (theo Quyết định số:1898/QĐ-GVN.PT ngày 26/8/2022 của Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc quy đổi tỷ lệ giữa thể tích và khối lượng gỗ cây (tỷ khối), tỷ lệ % vỏ đối với gỗ Keo tại các công ty lâm nghiệp thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam).

          – Tổng khối lượng gỗ quy đổi từ m3 sang tấn: 1.253,6 tấn.

          – Tổng giá trị gỗ là: 1.529.406.640 đồng (Một tỷ, năm trăm hai mươi chín triệu, bốn trăm linh sáu nghìn, sáu trăm bốn mươi đồng).

          – Số tiền đặt cọc: 77.000.000 đồng (Bảy mươi bảy triệu đồng chẵn)

          – Tên gói thầu: Gói số 01. Cự thể như sau:

  1. Đối tượng đăng ký:

          Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá và tiêu thụ.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ.

          – Từ ngày 19 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 21 tháng 12 năm 2022.

          * Hồ sơ bao gồm:

          – Đơn tham gia đấu giá.

          – Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá gỗ vanh (bản photo có công chứng).

          – Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất  tham gia đấu giá gỗ vanh (bản photo có công chứng)

          – Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá (bản photo có công chứng)

          – Hồ sơ nộp tại: Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Lâm nghiệp Yên Lập, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

  1. Mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá.

          – Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng chẵn); thu tại phòng Tài chính kế toán Công ty khi nộp hồ sơ đấu giá.

          – Tiền đặt cọc nộp tại phòng Tài chính kế toán – Công ty Lâm nghiệp Yên Lập.

  1. Địa điểm mở phiên đấu giá.

          Văn phòng Công ty Lâm nghiệp Yên Lập xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Thời gian từ 8 giờ 00 phút sáng ngày 23/12/2022.

  1. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá.

          Sau 05 ngày, bên trúng thầu phải thanh toán 100% giá trị tài sản đấu giá theo hàng hóa thực nhận (Kèm theo hóa đơn xuất của bên bán).

Mọi thông tin cụ thể chi tiết xin liên hệ:

Phòng Tổ chức hành chính Công ty Lâm nghiệp Yên Lập; điện thoại: 0210.3870.188./.

Công ty Lâm nghiệp Yên Lập trân trọng thông báo!Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons