Thông báo đấu giá tiêu thụ cây đứng gỗ bạch đàn NLG rừng trồng vốn liên doanh, rừng trồng dự án 2015 tại CTLN Lập Thạch

Thông báo đấu giá tiêu thụ cây đứng gỗ bạch đàn NLG rừng trồng vốn liên doanh, rừng trồng dự án 2015 tại CTLN Lập Thạch

Căn cứ Quyết định số 1260, 1261/QĐ- GVN.PT ngày 28/06/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc phê duyệt phương án tiêu thụ gỗ Nguyên liệu giấy tại chỗ năm 2021 cho Công ty lâm nghiệp Lập Thạch ( trồng rừng vốn liên doanh ).

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-CTLNLT  ngày 28 tháng 07 năm 2021 của Giám đốc công ty lâm nghiệp Lập Thạch  về việc ban hành Quy định bán đấu giá   rừng gỗ NLG tại chỗ  năm 2021.

Căn cứ biên bản họp số 34/BB – CTLNLT ngày 28/07/2021 của Hội đồng giá công ty lâm nghiệp Lập Thạch về việc tiêu thụ gỗ bạch đàn  tại chỗ năm 2021.

        Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch (thuộc Tổng Công ty Giấy Việt Nam)  thông báo về việc đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ bạch đàn nguyên liệu giấy rừng trồng vốn liên doanh như sau:

  1. Nội dung đấu giá:

          – Đấu giá tiêu thụ tại chỗ Cây đứng rừng trồng gỗ Bạch đàn ( rừng trồng vốn liên doanh + rừng dự án  2015 ) tại công ty lâm nghiệp Lập Thạch(cây đứng).Thị trấn Lập Thạch  –Huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc .

1.1 Rừng  trồng vốn hợp tác  liên doanh :

  • Diện tích : 28,7ha .
  • Sản lượng : 2.115,5 m3.

1.2 Rừng bạch đàn dự án 2015.

– Diện tích : 109 ha.

– Sản lượng  : 8.545,8m3.

              (Mọi thông tin chi tiết thì liên hệ trực tiếp  công ty lâm nghiệp Lập Thạch )

  1. Đối tượng đăng ký:

          Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá và tiêu thụ.

  1. Thời gian mua và nộp hồ sơ .

          – Từ ngày 28 tháng 07 năm 2021 đến hết ngày 03tháng 08 năm 2021.

           Ngày 04/08/2021 : Tổng hợp , xem xét hồ sơ tham gia đấu giá .

          * Hồ sơ bao gồm:

          – Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ bạch đàn NLG năm 2021( có đóng dấu treo của công ty lâm nghiệp Lập Thạch )

          – Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất  tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ  NLG (bản photo có công chứng)

          – Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá (bản photo có công chứng). Nếu là tổ chức có giấy phép kinh doanh ( bản phô tô có công chứng )

          – Hồ sơ mua và nộp tại : Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch (Địa chỉ: Thị trấn Lập Thạch – huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc).

          – Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ được phát hành từ phòng TCHC của công ty .

  1. Mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá.

          – Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng chẵn);  Tiền hồ sơ nộp  tiền mặt  tại phòng KTTC khi mua hồ sơ đấu giá.

          – Tiền đặt cọc theo từng gói đơn vị tham gia đấu giá , nộp tiền mặt có phiếu thu tại phòng TCKT trong thời hạn từ ngày 28/07/2021 đến 03/08/2021.

  1. Địa điểm mở phiên đấu giá.

Văn phòng Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch  Địa chỉ: Thị trấn Lập Thạch – huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc).

Mọi thông tin cụ thể chi tiết xin liên hệ:

Phòng Tổ chức hành chính Công ty lâm nghiệp Lập Thạch ;

Điện thoại: 02113.830.133;Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons