Thông báo đấu giá tiêu thụ cây đứng gỗ keo NLG tại công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo. ( đợt 1 ) lần 1

Thông báo đấu giá tiêu thụ cây đứng gỗ keo NLG tại công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo. ( đợt 1 ) lần 1

          Công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo  thông báo về việc đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo nguyên liệu giấy năm 2023 như sau:
1. Nội dung đấu giá:
           – Đấu giá tiêu thụ tại chỗ Cây đứng rừng trồng gỗ Keo (Acacia mangium) tại Công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo – Huyện Bắc Quang – Tỉnh Hà Giang:
  – Gói số 10:
       + Diện tích trồng rừng: 3.4 ha
       + Diện tích khai thác:                          3.3 ha
       + Khối lượng:                       158.3 m3
       + Giá trị:            114,302,805 đồng
       + Giá khởi điểm                   722,064 đ/m3
         + Khối lượng củi: 27,6  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 276.000 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:                6,000,000 đồng
  – Gói số 11:
       + Diện tích trồng rừng: 7.6 ha
       + Diện tích khai thác:                          7.7 ha
       + Khối lượng:                       481.5 m3
       + Giá trị:            352,481,686 đồng
       + Giá khởi điểm                   732,049 đ/m3
         + Khối lượng củi: 76,56  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 765.600 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:              18,000,000 đồng
  – Gói số 12:
       + Diện tích trồng rừng: 7.00 ha
       + Diện tích khai thác:                          6.5 ha
       + Khối lượng:                       315.6 m3
       + Giá trị:            243,112,468 đồng
       + Giá khởi điểm                   770,318 đ/m3
         + Khối lượng củi: 45,21  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 452.100 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:              12,000,000 đồng
  – Gói số 13:
       + Diện tích trồng rừng: 9.60 ha
       + Diện tích khai thác:                          9.2 ha
       + Khối lượng:                       510.9 m3
       + Giá trị:            374,075,526 đồng
       + Giá khởi điểm                   732,189 đ/m3
         + Khối lượng củi: 82,9  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 829.000 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:              19,000,000 đồng
  – Gói số 14:
       + Diện tích trồng rừng: 8.40 ha
       + Diện tích khai thác:                          6.7 ha
       + Khối lượng:                       449.1 m3
       + Giá trị:            347,038,822 đồng
       + Giá khởi điểm                   772,743 đ/m3
         + Khối lượng củi: 53,2  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 532.000 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:              17,000,000 đồng
  – Gói số 15:
       + Diện tích trồng rừng: 6.10 ha
       + Diện tích khai thác:                          6.1 ha
       + Khối lượng:                       386.0 m3
       + Giá trị:            355,686,651 đồng
       + Giá khởi điểm                   745,674 đ/m3
         + Khối lượng củi: 72,8  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 728.000 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:              18,000,000 đồng
  – Gói số 16:
       + Diện tích trồng rừng: 8.30 ha
       + Diện tích khai thác:                          8.0 ha
       + Khối lượng:                       477.0 m3
       + Giá trị:            355,686,651 đồng
       + Giá khởi điểm                   745,674 đ/m3
         + Khối lượng củi: 72,8  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 728.000 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:              18,000,000 đồng
  – Gói số 17:
       + Diện tích trồng rừng: 15.40 ha
       + Diện tích khai thác:                        14.1 ha
       + Khối lượng:                       685.2 m3
       + Giá trị:            496,591,740 đồng
       + Giá khởi điểm                   724,740 đ/m3
         + Khối lượng củi: 102,3  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 1.023.000 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:              25,000,000 đồng
  – Gói số 18:
       + Diện tích trồng rừng: 9.90 ha
       + Diện tích khai thác:                          8.9 ha
       + Khối lượng:                       462.9 m3
       + Giá trị:            363,757,007 đồng
       + Giá khởi điểm                   785,822 đ/m3
         + Khối lượng củi: 57,1  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 571.000 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:              18,000,000 đồng
  – Gói số 19:
       + Diện tích trồng rừng: 12.6 ha
       + Diện tích khai thác:                        12.6 ha
       + Khối lượng:                       910.8 m3
       + Giá trị:            687,312,221 đồng
       + Giá khởi điểm                   754,625 đ/m3
         + Khối lượng củi: 124,1  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 1.241.000 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:              34,000,000 đồng
  – Gói số  20:
       + Diện tích trồng rừng: 9.60 ha
       + Diện tích khai thác:                          9.5 ha
       + Khối lượng:                       640.8 m3
       + Giá trị:            480,811,128 đồng
       + Giá khởi điểm                   750,329 đ/m3
         + Khối lượng củi: 96  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 960.000 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:              24,000,000 đồng
  – Gói số  21:
       + Diện tích trồng rừng: 7.70 ha
       + Diện tích khai thác:                          7.6 ha
       + Khối lượng:                       505.3 m3
       + Giá trị:            372,360,934 đồng
       + Giá khởi điểm                   736,911 đ/m3
         + Khối lượng củi: 80,2  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 802.000 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:              19,000,000 đồng
  – Gói số  22:
       + Diện tích trồng rừng: 3.6 ha
       + Diện tích khai thác:                          3.6 ha
       + Khối lượng:                       228.4 m3
       + Giá trị:            172,175,951 đồng
       + Giá khởi điểm                   753,835 đ/m3
         + Khối lượng củi: 34,18  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 341.800 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:                9,000,000 đồng
  – Gói số  23:
       + Diện tích trồng rừng: 6.5 ha
       + Diện tích khai thác:                          6.0 ha
       + Khối lượng:                       384.4 m3
       + Giá trị:            299,942,625 đồng
       + Giá khởi điểm                   780,288 đ/m3
         + Khối lượng củi: 46,5  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 465.000 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:              15,000,000 đồng
  – Gói số  24:
       + Diện tích trồng rừng: 10.2 ha
       + Diện tích khai thác:                          9.8 ha
       + Khối lượng:                       569.6 m3
       + Giá trị:            443,881,826 đồng
       + Giá khởi điểm                   779,287 đ/m3
         + Khối lượng củi: 76  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 760.000 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:              22,000,000 đồng
  – Gói số  25:
       + Diện tích trồng rừng: 4.1 ha
       + Diện tích khai thác:                          3.6 ha
       + Khối lượng:                       229.0 m3
       + Giá trị:            171,334,761 đồng
       + Giá khởi điểm                   748,187 đ/m3
         + Khối lượng củi: 32,27  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 322.700 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:                9,000,000 đồng
  – Gói số  26:
       + Diện tích trồng rừng: 14.3 ha
       + Diện tích khai thác:                        10.8 ha
       + Khối lượng:                       327.7 m3
       + Giá trị:            249,073,875 đồng
       + Giá khởi điểm                   760,067 đ/m3
         + Khối lượng củi: 42,7  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 427.000 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:              12,000,000 đồng
  – Gói số  27:
       + Diện tích trồng rừng: 13.3 ha
       + Diện tích khai thác:                        12.8 ha
       + Khối lượng:                       727.7 m3
       + Giá trị:            548,544,363 đồng
       + Giá khởi điểm                   753,806 đ/m3
         + Khối lượng củi: 99,3  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 993.000 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:              27,000,000 đồng
  – Gói số  28:
       + Diện tích trồng rừng: 14.0 ha
       + Diện tích khai thác:                        11.2 ha
       + Khối lượng:                       559.3 m3
       + Giá trị:            420,189,347 đồng
       + Giá khởi điểm                   751,277 đ/m3
         + Khối lượng củi: 73,5  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 735.000 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:              21,000,000 đồng
  – Gói số  29:
       + Diện tích trồng rừng: 7.5 ha
       + Diện tích khai thác:                          6.6 ha
       + Khối lượng:                       333.0 m3
       + Giá trị:            254,868,523 đồng
       + Giá khởi điểm                   765,371 đ/m3
         + Khối lượng củi: 46,1  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 461.000 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:              13,000,000 đồng
  – Gói số  30:
       + Diện tích trồng rừng: 11.0 ha
       + Diện tích khai thác:                        10.2 ha
       + Khối lượng:                       495.0 m3
       + Giá trị:            354,656,144 đồng
       + Giá khởi điểm                   716,477 đ/m3
         + Khối lượng củi: 73,6  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 736.000 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:              18,000,000 đồng
  – Gói số  31:
       + Diện tích trồng rừng: 10.0 ha
       + Diện tích khai thác:                        10.0 ha
       + Khối lượng:                       717.5 m3
       + Giá trị:            534,316,811 đồng
       + Giá khởi điểm                   744,692 đ/m3
         + Khối lượng củi: 90,6  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 906.000 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:              27,000,000 đồng
2. Đối tượng đăng ký:
          Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá và tiêu thụ.
3. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ.
            – Từ ngày 14 tháng 4 đến hết ngày 23 tháng 4 năm 2023.
            * Hồ sơ bao gồm:
            – Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG năm 2023.
          – Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).
          – Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất  tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).
           – Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá (bản photo có công chứng).
            – Hồ sơ nộp tại:
           Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Lâm nghiệp Ngòi Sảo (Địa chỉ: Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang).
4. Mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá.
          – Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng chẵn); thu khi mua hồ sơ đấu giá.
          – Tiền đặt cọc theo từng gói đơn vị tham gia đấu giá gửi vào số tài khoản: 8209211000003, Công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo, Ngân hàng Nông nghiệp huyện Bắc Quang, Hà Giang, hoặc nộp bằng tiền mặt tại phòng TCKT Công ty.
5. Địa điểm mở phiên đấu giá.
          Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng đã được ký kết, bên mua được tài sản bán đấu giá phải thanh toán đủ 100% số tiền trong hợp đồng
6. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá.
          Bên mua thanh toán 100% giá trí tài sản chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.
7. Thời gian thực hiện khai thác.
          Bên trúng đấu giá (bên mua) hoàn thành việc khai thác rừng, vận xuất, vận chuyển gỗ Keo NLG, vệ sinh rừng sau khai thác, bàn giao hiện trường sau khi khai thác, trả đất cho Công ty bắt đầu từ ngày bàn giao hiện trường khai thác, kết thúc: trước ngày 20/12/2023.


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons