Thông báo đấu giá tiêu thụ cây đứng Gỗ Keo NLG Tại công ty lâm nghiệp Tam Thắng

Thông báo đấu giá tiêu thụ cây đứng Gỗ Keo NLG Tại công ty lâm nghiệp Tam Thắng

Công ty lâm nghiệp Tam Thắng thông báo về việc đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo NLG – Cây đứng như sau:

1.Nội dung đáu giá :

Đấu giá tiêu thụ gỗ NLG – Cây đứng tại Công ty lâm nghiệp Tam Thắng

Địa chỉ: khu Đa Đu – xã Thục Luyện – huyện Thanh Sơn – tỉnh Phú Thọ

Các gói như sau:

– Gói số 3: Đội 2

                   + Diện tích khai thác: 3,6 ha;

                   + Khối lượng gỗ: 261,9 m3;

                   + Giá khởi điềm: 907.000 đồng/m3;

                   + Giá trị gỗ: 237.574.501 đồng;

                   + Khối lượng củi: 32,4 Ster được bán ấn định là 20.000 đ/Ster; tương đương giá trị: 647.640 đồng;

                   + Tiền đặt cọc tối thiểu là: 11.911.107 đồng.

– Gói số 4: Đội 2

                   + Diện tích khai thác: 0,4 ha;

                   + Khối lượng gỗ: 42,0 m3;

                   + Giá khởi điềm: 828.000 đồng/m3;

                   + Giá trị gỗ: 34.813.426 đồng;

                   + Khối lượng củi: 7,0 Ster được bán ấn định là 20.000 đ/Ster; tương đương giá trị: 139.808 đồng;

                   + Tiền đặt cọc tối thiểu là: 1.747.662 đồng.

– Gói số 5: Đội 2

                   + Diện tích khai thác: 7,4 ha;

                   + Khối lượng gỗ: 342,6 m3;

                   + Giá khởi điềm: 858.703 đồng/m3;

                   + Giá trị gỗ: 294.191.700 đồng;

                   + Khối lượng củi: 53,1 Ster được bán ấn định là 20.000 đ/Ster; tương đương giá trị: 1.062.000 đồng;

                   + Tiền đặt cọc tối thiểu là: 14.762.685 đồng.

– Gói số 6: Đội 2

                   + Diện tích khai thác: 1,7 ha;

                   + Khối lượng gỗ: 172,8 m3;

                   + Giá khởi điềm: 824.000 đồng/m3;

                   + Giá trị gỗ: 142.387.200 đồng;

                   + Khối lượng củi: 33,3 Ster được bán ấn định là 20.000 đ/Ster; tương đương giá trị: 666.000 đồng;

                   + Tiền đặt cọc tối thiểu là: 7.152.660 đồng.

– Gói số 7: Đội 5

                   + Diện tích khai thác: 9,6 ha;

                   + Khối lượng gỗ: 880,9 m3;

                   + Giá khởi điềm: 876.821 đồng/m3;

                   + Giá trị gỗ: 772.391.400 đồng;

                   + Khối lượng củi: 129,4 Ster được bán ấn định là 20.000 đ/Ster; tương đương giá trị: 2.588.000 đồng;

                   + Tiền đặt cọc tối thiểu là: 38.748.970 đồng.

– Gói số 8: Đội 7

                   + Diện tích khai thác: 23,0 ha;

                   + Khối lượng gỗ: 2.424,7 m3;

                   + Giá khởi điềm: 910.084 đồng/m3;

                   + Giá trị gỗ: 2.206.680.400 đồng;

                   + Khối lượng củi: 308,8 Ster được bán ấn định là 20.000 đ/Ster; tương đương giá trị: 6.176.000 đồng;

                   + Tiền đặt cọc tối thiểu là: 110.642.820 đồng.

– Gói số 9: Đội 2

                   + Diện tích khai thác: 2,8 ha;

                   + Khối lượng gỗ: 184,2 m3;

                   + Giá khởi điềm: 802.000 đồng/m3;

                   + Giá trị gỗ: 147.728.400 đồng;

                   + Khối lượng củi: 36,1 Ster được bán ấn định là 20.000 đ/Ster; tương đương giá trị: 722.000 đồng;

                   + Tiền đặt cọc tối thiểu là: 7.422.520 đồng.

– Gói số 10: Đội 5

                   + Diện tích khai thác: 13,0 ha;

                   + Khối lượng gỗ: 867,6 m3;

                   + Giá khởi điềm: 841.811 đồng/m3;

                   + Giá trị gỗ: 730.355.400 đồng;

                   + Khối lượng củi: 142,2 Ster được bán ấn định là 20.000 đ/Ster; tương đương giá trị: 2.844.000 đồng;

                   + Tiền đặt cọc tối thiểu là: 36.659.970 đồng.

– Gói số 11: Đội 7

                   + Diện tích khai thác: 2,1 ha;

                   + Khối lượng gỗ: 128,6 m3;

                   + Giá khởi điềm: 832.952 đồng/m3;

                   + Giá trị gỗ: 107.117.600 đồng;

                   + Khối lượng củi: 23,0 Ster được bán ấn định là 20.000 đ/Ster; tương đương giá trị: 460.000 đồng;

                   + Tiền đặt cọc tối thiểu là: 5.378.880 đồng.

– Gói số 12: Đội 7

                   + Diện tích khai thác: 5,0 ha;

                   + Khối lượng gỗ: 191,8 m3;

                   + Giá khởi điềm: 791.141 đồng/m3;

                   + Giá trị gỗ: 151.740.800 đồng;

                   + Khối lượng củi: 39,9 Ster được bán ấn định là 20.000 đ/Ster; tương đương giá trị: 798.000 đồng;

                   + Tiền đặt cọc tối thiểu là: 7.626.940 đồng.

– Gói số 13: Đội 7

                   + Diện tích khai thác: 1,9 ha;

                   + Khối lượng gỗ: 144,4 m3;

                   + Giá khởi điềm: 863.857 đồng/m3;

                   + Giá trị gỗ: 124.741.000 đồng;

                   + Khối lượng củi: 23,5 Ster được bán ấn định là 20.000 đ/Ster; tương đương giá trị: 470.000 đồng;

                   + Tiền đặt cọc tối thiểu là: 6.260.550 đồng.

– Gói số 14: Đội 7

                   + Diện tích khai thác: 12,6 ha;

                   + Khối lượng gỗ: 1.006,7 m3;

                   + Giá khởi điềm: 815.478 đồng/m3;

                   + Giá trị gỗ: 820.942.200 đồng;

                   + Khối lượng củi: 182,3 Ster được bán ấn định là 20.000 đ/Ster; tương đương giá trị: 3.646.000 đồng;

                   + Tiền đặt cọc tối thiểu là: 41.229.410 đồng.

– Gói số 15: Đội 7

                   + Diện tích khai thác: 5,8 ha;

                   + Khối lượng gỗ: 638,0 m3;

                   + Giá khởi điềm: 888.000 đồng/m3;

                   + Giá trị gỗ: 566.544.000 đồng;

                   + Khối lượng củi: 76,6 Ster được bán ấn định là 20.000 đ/Ster; tương đương giá trị: 1.532.000 đồng;

                   + Tiền đặt cọc tối thiểu là: 28.403.800 đồng.

– Gói số 16: Đội 8

                   + Diện tích khai thác: 23,1 ha;

                   + Khối lượng gỗ: 1.628,9 m3;

                   + Giá khởi điềm: 822.922 đồng/m3;

                   + Giá trị gỗ: 1.340.457.100 đồng;

                   + Khối lượng củi: 250,5 Ster được bán ấn định là 20.000 đ/Ster; tương đương giá trị: 5.010.000 đồng;

                   + Tiền đặt cọc tối thiểu là: 67.273.355 đồng.

          – Gói số 17: Đội 2

                   + Diện tích khai thác: 1,4 ha;

                   + Khối lượng gỗ: 49,2 m3;

                   + Giá khởi điềm: 889.675 đồng/m3;

                   + Giá trị gỗ: 43.772.000 đồng;

                   + Khối lượng củi: 6,8 Ster được bán ấn định là 20.000 đ/Ster; tương đương giá trị: 136.000 đồng;

                   + Tiền đặt cọc tối thiểu là: 2.195.400 đồng.

– Gói số 18: Đội 2

                   + Diện tích khai thác: 2,7 ha;

                   + Khối lượng gỗ: 134,1 m3;

                   + Giá khởi điềm: 832.106 đồng/m3;

                   + Giá trị gỗ: 111.585.400 đồng;

                   + Khối lượng củi: 22,5 Ster được bán ấn định là 20.000 đ/Ster; tương đương giá trị: 450.000 đồng;

                   + Tiền đặt cọc tối thiểu là: 5.601.770 đồng.

– Gói số 19: Đội 2

                   + Diện tích khai thác: 2,3 ha;

                   + Khối lượng gỗ: 156,6 m3;

                   + Giá khởi điềm: 818.132 đồng/m3;

                   + Giá trị gỗ: 128.119.500 đồng;

                   + Khối lượng củi: 29,8 Ster được bán ấn định là 20.000 đ/Ster; tương đương giá trị: 596.000 đồng;

                   + Tiền đặt cọc tối thiểu là: 6.435.775 đồng.

(Có biểu chi tiết địa điểm, khối lượng gỗ kèm theo)

  1. Đối tượng đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá đúng quy định.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

Từ ngày 30/11/2022 đến hết ngày 06/12/2022

  • Hồ sơ gồm:

– Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ gỗ cây đứng

– Đối với tổ chức phải có giấy phép đăng ký kinh doanh tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ cây đứng ( bản phô tô công chứng).

– Chứng minh nhân dân của người chịu trách  nhiệm cao nhất tham gia đấu giá gỗ cây đứng ( bản phô tô công chứng).

– Hồ sơ nộp tại: Phòng Kế hoạch kỹ thuật – Công ty Lâm nghiệp Tam Thắng

  1. Mua hồ sơ và đặt cọc đấu giá:

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng

( Ba trăm nghìn đồng chẵn); thu tại phòng Tài chính kế toán Công ty.

  1. Địa điểm mở đấu giá:

Văn phòng Công ty lâm nghiệp Tam Thắng

Địa chỉ: Khu Đa Đu – Xã Thục Luyện – Huyện Thanh Sơn – Tỉnh Phú Thọ

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 07/12/2022

  1. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá:

Bên mua thanh toán giá trị tài sản chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

  1. Thời gian thực hiện khai thác:

Bên trúng đấu giá (bên mua) hoàn thành việc khai thác rừng,vận xuât, vận chuyển gỗ cây đứng, vệ sinh rừng khai thác, bàn giao hiện trường khi khai thác, trả đất cho Công ty trước ngày 31/12/2022

Mọi thông tin cụ thể chi tiết liên hệ: Phòng kế hoạch kỹ thuật Công ty lâm nghiệp Tam Thắng ; Điện thoại liên hệ đ/c Tiến – Trưởng phòng KHKT.

Số ĐT: 0334.268.113( ô Tiến)Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons