Thông báo đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ (cây đứng) năm 2021 lần 4 Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài

Thông báo đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ (cây đứng) năm 2021 lần 4 Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài

Kính gửi: –   Tổng công ty Giấy Việt Nam;

  • Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện Tân Sơn và huyện Thanh Sơn;
  • Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Công ty;
  • Các đội sản xuất trực thuộc Công ty.

­

Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-GVN.HN ngày 21 tháng 11 năm 2014 về việc ban hành Quy chế Tiêu thụ gỗ NLG tại chỗ của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số: 410/QĐ-GVN.PT ngày 04/3/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc phê duyệt phương án tiêu thụ gỗ tại chỗ năm 2021 cho Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài;

Căn cứ biên bản họp ngày 05/05/2021 của Hội đồng giá Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài, về việc tiêu thụ cây đứng gỗ nguyên liệu giấy tại chỗ(cây đứng) năm 2021.

Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài thông báo đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ (cây đứng) năm 2021 lần 4 như sau:

  1. Nội dung đấu giá:

– Đấu giá tiêu thụ rừng keo (Acacia mangium) trồng năm 2014 và năm 2015 tại chỗ lần 4: Gỗ keo cây đứng: 20.384,2 m3; củi: 2.621,5 ster được chia thành 99 (Chín chín gói) gói.

– Giá khởi điểm của 99 gói thầu như sau:

  Gói số Địa danh  Diện tích Khai thác (ha)   Sản lượng gỗ  (m3)   Khối lượng củi  (Ster) Đơn giá cơ sở tính giá gỗ khởi điểm  Giá khởi điểm thành tiền (đồng/ gói)  Đặt cọc tối thiểu 5% (đồng/gói)  
Đội Sản xuất Tên khoảnh Tên lô  
 Cây đứng
(Đồng/m3)
Củi
(Đồng/ste)
 
 
gói 1 Đội 1 8 10 1,8 137,5 16,5 918.000 20.000 126.555.000 6.328.000  
gói 2 Đội 1 8 22 2,3 159,8 19,6 855.000 20.000 137.021.000 6.851.000  
gói 3 Đội 1 8 24 3,7 261,7 32,4 895.000 20.000 234.869.500 11.743.000  
gói 4 Đội 1 8 25 3,4 271,4 32,8 912.000 20.000 248.172.800 12.409.000  
gói 5 Đội 1 8 26 1,5 80,7 9,0 933.000 20.000 75.473.100 3.774.000  
gói 6 Đội 1 8 27 1,2 103,2 12,8 866.000 20.000 89.627.200 4.481.000  
gói 13 Đội 2 20 22 3,5 285,9 33,8 912.000 20.000 261.416.800 13.071.000  
gói 13 Đội 2 20 22 0,5 9,2 1,2 926.000 20.000 8.543.200 427.000  
Cộng gói 13   4,0 295,1 35,0     269.960.000 13.498.000
gói 14 Đội 2 20 23 2,5 184,3 21,3 967.000 20.000 178.644.100 8.932.000  
gói 14 Đội 2 20 23 0,5 11,5 1,4 982.000 20.000 11.321.000 566.000  
Cộng gói 14   3,0 195,8 22,7     189.965.100 9.498.000
gói 15 Đội 2 20 26 2,0 206,1 25,2 924.000 20.000 190.940.400 9.547.000  
gói 16 Đội 2 20 29 1,8 197,2 22,2 980.000 20.000 193.700.000 9.685.000  
gói 17 Đội 2 20 30 2,6 252,6 30,6 862.000 20.000 218.353.200 10.918.000  
gói 18 Đội 2 20 37 2,6 202,6 23,4 929.000 20.000 188.683.400 9.434.000  
gói 18 Đội 2 20 37 0,5 11,6 1,2 945.000 20.000 10.986.000 549.000  
Cộng gói 18   3,1 214,2 24,6     199.669.400 9.983.000
gói 21 Đội 2 20 32 0,8 69,0 8,4 955.000 20.000 66.063.000 3.303.000  
gói 25 Đội 5 54 3 1,2 34,4 4,0 896.000 20.000 30.902.400 1.545.000  
gói 26 Đội 5 14 6 3,3 329,4 44,2 839.000 20.000 277.250.600 13.863.000  
gói 31 Đội 6 15 21 1,6 64,7 7,3 942.000 20.000 61.093.400 3.055.000  
gói 32 Đội 6 15 22 2,2 188,0 23,1 906.000 20.000 170.790.000 8.540.000  
gói 33 Đội 6 15 23 3,2 225,4 23,9 953.000 20.000 215.284.200 10.764.000  
gói 34 Đội 6 15 24 1,6 104,2 11,6 961.000 20.000 100.368.200 5.018.000  
gói 35 Đội 6 15 25 5,1 356,6 42,7 920.000 20.000 328.926.000 16.446.000  
gói 36 Đội 6 15 26 5,0 455,8 48,0 958.000 20.000 437.616.400 21.881.000  
gói 38 Đội 6 15 18 3,1 222,3 28,4 870.000 20.000 193.969.000 9.698.000  
gói 39 Đội 6 15 19 2,5 200,8 22,2 998.000 20.000 200.842.400 10.042.000  
gói 40 Đội 6 15 20 4,4 274,9 31,1 982.000 20.000 270.573.800 13.529.000  
gói 41 Đội 6 12 10 2,3 192,5 21,8 941.000 20.000 181.578.500 9.079.000  
gói 41 Đội 6 12 10 0,5 10,3 1,1 935.000 20.000 9.652.500 483.000  
Cộng gói 41   2,8 202,8 22,9     191.231.000 9.562.000
gói 42 Đội 6 12 12 3,4 368,5 45,2 875.000 20.000 323.341.500 16.167.000  
gói 43 Đội 6 16 7 3,1 276,1 29,9 934.000 20.000 258.475.400 12.924.000  
gói 43 Đội 6 16 7 0,9 20,1 2,1 931.000 20.000 18.755.100 938.000  
Cộng gói 43   4,0 296,2 32,0     277.230.500 13.862.000
gói 44 Đội 6 16 8 1,6 153,1 16,1 1.000.000 20.000 153.422.000 7.671.000  
gói 45 Đội 6 16 9 3,2 277,8 33,6 885.000 20.000 246.525.000 12.326.000  
gói 46 Đội 1 3 6 2,3 170,1 22,2 921.000 20.000 157.106.100 7.855.000  
gói 46 Đội 1 3 6 0,3 6,0 0,8 925.000 20.000 5.566.000 278.000  
Cộng gói 46   2,6 176,1 23,0     162.672.100 8.133.000
gói 47 Đội 1 5 10 2,2 51,8 6,2 915.000 20.000 47.521.000 2.376.000  
gói 48 Đội 1 5 11 2,4 178,0 19,3 920.000 20.000 164.146.000 8.207.000  
gói 48 Đội 1 5 11 1,0 19,5 2,2 919.000 20.000 17.964.500 898.000  
Cộng gói 48   3,4 197,5 21,5     182.110.500 9.105.000
gói 49 Đội 1 5 12 2,9 208,8 24,7 854.000 20.000 178.809.200 8.940.000  
gói 49 Đội 1 5 12 0,9 18,6 2,3 840.000 20.000 15.670.000 784.000  
Cộng gói 49   3,8 227,4 27,0     194.479.200 9.724.000
gói 50 Đội 1 5 13 2,6 228,7 25,8 889.000 20.000 203.830.300 10.192.000  
gói 50 Đội 1 5 13 0,3 6,8 0,9 911.000 20.000 6.212.800 311.000  
Cộng gói  50   2,9 235,5 26,7     210.043.100 10.503.000
gói 51 Đội 1 5 15 3,1 293,2 39,1 878.000 20.000 258.211.600 12.911.000  
gói 52 Đội 1 8 29 3,0 230,3 31,1 818.000 20.000 189.007.400 9.450.000  
gói 52 Đội 1 8 29 0,7 13,0 1,7 824.000 20.000 10.746.000 537.000  
Cộng gói 52   3,7 243,3 32,8     199.753.400 9.987.000
gói 53 Đội 1 4 10 2,0 142,9 20,6 814.000 20.000 116.732.600 5.837.000  
gói 54 Đội 1 XD 17 3,4 261,1 34,3 867.000 20.000 227.059.700 11.353.000  
gói 55 Đội 1 XD 18 2,0 142,1 19,1 796.000 20.000 113.493.600 5.675.000  
gói 55 Đội 1 XD 18 0,3 4,6 0,6 828.000 20.000 3.820.800 191.000  
Cộng gói 55   2,3 146,7 19,7     117.314.400 5.866.000
gói 56 Đội 1 XD 19 2,9 245,0 31,6 793.000 20.000 194.917.000 9.746.000  
gói 56 Đội 1 XD 19 0,3 4,3 0,6 833.000 20.000 3.593.900 180.000  
Cộng gói 56   3,2 249,3 32,2     198.510.900 9.926.000
gói 57 Đội 2 18 17 3,0 219,5 27,9 883.000 20.000 194.376.500 9.719.000  
gói 58 Đội 2 18 20 3,4 217,9 29,6 821.000 20.000 179.487.900 8.974.000  
gói 59 Đội 2 18 23 1,0 61,1 8,0 900.000 20.000 55.150.000 2.758.000  
gói 60 Đội 2 18 25 0,9 47,3 8,0 738.000 20.000 35.067.400 1.753.000  
gói 61 Đội 2 18 26 2,9 241,5 35,3 801.000 20.000 194.147.500 9.707.000  
gói 62 Đội 2 18 29 1,3 102,3 15,7 795.000 20.000 81.642.500 4.082.000  
gói 63 Đội 2 23 32 3,1 149,5 20,8 801.000 20.000 120.165.500 6.008.000  
gói 64 Đội 2 23 33 3,5 216,5 27,0 878.000 20.000 190.627.000 9.531.000  
gói 65 Đội 2 18 16 4,8 432,0 57,9 830.000 20.000 359.718.000 17.986.000  
gói 66 Đội 2 18 22 3,9 288,4 38,5 865.000 20.000 250.236.000 12.512.000  
gói 67 Đội 5 14 7 4,5 368,7 52,5 777.000 20.000 287.529.900 14.376.000  
gói 68 Đội 5 14 8 3,7 398,3 55,9 774.000 20.000 309.402.200 15.470.000  
gói 69 Đội 5 37 12 2,7 276,8 32,6 895.000 20.000 248.388.000 12.419.000  
gói 70 Đội 5 37 13 1,6 97,4 13,0 880.000 20.000 85.972.000 4.299.000  
gói 70 Đội 5 37 13 0,3 4,4 0,6 910.000 20.000 4.016.000 201.000  
Cộng gói 70   1,9 101,8 13,6     89.988.000 4.500.000
gói 71 Đội 5 37 16 1,4 71,7 8,9 938.000 20.000 67.432.600 3.372.000  
gói 73 Đội 5 56 10 1,3 123,5 14,7 904.000 20.000 111.938.000 5.597.000  
gói 74 Đội 5 56 11 2,2 190,6 21,1 825.000 20.000 157.667.000 7.883.000  
gói 75 Đội 5 56 12 1,7 205,0 21,2 937.000 20.000 192.509.000 9.625.000  
gói 76 Đội 6 10 5 1,9 134,4 18,8 822.000 20.000 110.852.800 5.543.000  
gói 77 Đội 6 10 6 4,6 385,3 53,5 832.000 20.000 321.639.600 16.082.000  
gói 78 Đội 6 10 7 1,9 131,0 18,8 798.000 20.000 104.914.000 5.246.000  
gói 78 Đội 6 10 7 0,5 7,0 1,0 804.000 20.000 5.648.000 282.000  
Cộng gói 78   2,4 138,0 19,8     110.562.000 5.528.000
gói 79 Đội 6 10 10 0,2 9,8 1,3 813.000 20.000 7.993.400 400.000  
gói 80 Đội 6 10 16 2,7 193,1 27,0 854.000 20.000 165.447.400 8.272.000  
gói 81 Đội 6 12 13 1,8 141,3 18,2 867.000 20.000 122.871.100 6.144.000  
gói 82 Đội 6 12 14 3,0 195,3 23,3 893.000 20.000 174.868.900 8.743.000  
gói 82 Đội 6 12 14 0,9 17,8 2,2 895.000 20.000 15.975.000 799.000  
Cộng gói 82   3,9 213,1 25,5     190.843.900 9.542.000
 gói 83 Đội 6 12 15 1,5 98,5 14,2 796.000 20.000 78.690.000 3.935.000  
 gói 84 Đội 6 12 18 2,2 155,3 20,3 876.000 20.000 136.448.800 6.822.000  
 gói 84 Đội 6 12 18 0,4 8,5 1,0 875.000 20.000 7.457.500 373.000  
 Cộng gói 84   2,6 163,8 21,3     143.906.300 7.195.000
 gói 85 Đội 6 15 31 1,3 85,9 12,9 871.000 20.000 75.076.900 3.754.000  
 gói 86 Đội 6 15 33 4,3 336,5 44,1 884.000 20.000 298.348.000 14.917.000  
 gói 87 Đội 6 16 18 2,4 174,7 26,6 804.000 20.000 140.990.800 7.050.000  
 gói 88 Đội 6 16 19 3,5 265,9 35,6 860.000 20.000 229.386.000 11.469.000  
 gói 89 Đội 6 16 20 1,8 117,7 15,2 865.000 20.000 102.114.500 5.106.000  
 gói 89 Đội 6 16 20 0,6 10,9 1,2 878.000 20.000 9.594.200 480.000  
Cộng gói 89   2,4 128,6 16,4     111.708.700 5.586.000
 gói 90 Đội 6 16 21 4,4 352,6 45,4 843.000 20.000 298.149.800 14.907.000  
 gói 91 Đội 6 16 22 2,9 151,0 21,0 809.000 20.000 122.579.000 6.129.000  
 gói 92 Đội 6 16 23 1,2 110,7 15,2 860.000 20.000 95.506.000 4.775.000  
 gói 93 Đội 6 17 21 4,0 266,2 37,4 829.000 20.000 221.427.800 11.071.000  
 gói 94 Đội 6 10 2 2,4 221,6 28,3 835.000 20.000 185.602.000 9.280.000  
 gói 95 Đội 6 10 3 1,5 118,8 18,7 766.000 20.000 91.374.800 4.569.000  
 gói 96 Đội 6 10 4 2,1 145,9 20,0 822.000 20.000 120.329.800 6.016.000  
 gói 96 Đội 6 10 4 0,8 12,8 1,8 831.000 20.000 10.672.800 534.000  
 Cộng gói  96   2,9 158,7 21,8     131.002.600 6.550.000
 gói 97 Đội 6 10 8 2,9 233,0 32,1 812.000 20.000 189.838.000 9.492.000  
 gói 98 Đội 6 10 11 3,9 293,3 45,7 729.000 20.000 214.729.700 10.736.000  
 gói 99 Đội 6 10 12 3,0 207,9 29,7 803.000 20.000 167.537.700 8.377.000  
 gói 100 Đội 6 10 13 2,3 179,4 23,1 894.000 20.000 160.845.600 8.042.000  
 gói 102 Đội 6 10 15 2,9 273,6 37,5 858.000 20.000 235.498.800 11.775.000  
 gói 103 Đội 6 12 19 3,2 241,5 33,5 831.000 20.000 201.356.500 10.068.000  
 gói 104 Đội 6 12 20 4,9 413,0 58,4 805.000 20.000 333.633.000 16.682.000  
 gói 105 Đội 6 12 21 3,5 260,5 34,6 838.000 20.000 218.991.000 10.950.000  
 gói 106 Đội 6 12 22 3,1 207,2 26,1 875.000 20.000 181.822.000 9.091.000  
 gói 106 Đội 6 12 22 0,5 10,4 1,3 873.000 20.000 9.105.200 455.000  
 Cộng gói  106   3,6 217,6 27,4     190.927.200 9.546.000
 gói 107 Đội 6 13 15 1,4 95,1 11,4 936.000 20.000 89.241.600 4.462.000  
 gói 107 Đội 6 13 15 0,4 7,4 1,0 953.000 20.000 7.072.200 354.000  
Cộng gói 107   1,8 102,5 12,4     96.313.800 4.816.000
 gói 108 Đội 6 13 16 3,1 233,0 30,8 837.000 20.000 195.637.000 9.782.000  
 gói 108 Đội 6 13 16 0,7 14,6 1,9 832.000 20.000 12.185.200 609.000  
Cộng gói  108   3,8 247,6 32,7     207.822.200 10.391.000
 gói 110 Đội 6 15 28 2,4 182,6 24,5 858.000 20.000 157.160.800 7.858.000  
 gói 110 Đội 6 15 28 0,5 9,3 1,4 865.000 20.000 8.072.500 404.000  
Cộng gói  110   2,9 191,9 25,9     165.233.300 8.262.000
 gói 112 Đội 6 15 30 2,1 230,1 28,9 944.000 20.000 217.792.400 10.890.000  
 gói 113 Đội 6 15 32 1,1 49,6 6,2 873.000 20.000 43.424.800 2.171.000  
 gói 114 Đội 6 15 34 3,9 329,1 42,3 862.000 20.000 284.530.200 14.227.000  
 gói 115 Đội 6 15 35 1,2 76,6 10,0 918.000 20.000 70.518.800 3.526.000  
 gói 117 Đội 6 15 37 2,6 197,0 29,9 800.000 20.000 158.198.000 7.910.000  
 gói 117 Đội 6 15 37 0,6 8,8 1,3 806.000 20.000 7.118.800 356.000  
Cộng gói  117   3,2 205,8 31,2     165.316.800 8.266.000
 gói 118 Đội 6 15 38 2,6 239,1 32,6 897.000 20.000 215.124.700 10.756.000  
 gói 119 Đội 6 16 16 2,8 270,0 35,6 857.000 20.000 232.102.000 11.605.000  
 gói 120 Đội 6 16 17 1,3 127,7 17,0 903.000 20.000 115.653.100 5.783.000  
 gói 120 Đội 6 16 17 0,4 9,5 1,3 910.000 20.000 8.671.000 434.000  
Cộng gói 120   1,7 137,2 18,3     124.324.100 6.217.000
Tổng cộng: 99 gói   271,3 20.384,2 2.621,5     17.749.437.100 887.473.000
 

 

  1. Đối tượng đăng ký

Các tổ chức, cá nhân trong vào ngoài Công ty có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

          –Thời gian nộp và nhận hồ sơ: Từ ngày 06/05/2021 đến ngày 26/05/2021.

– Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn tham gia đấu giá.

+ Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).

+ Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất  tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng)

+ Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá (bản photo có công chứng)

– Hồ sơ nộp tại: Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài, xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

– Số điện thoại: 0210.6267.555

  1. Tiền mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá:

4.1. Tiền mua hồ sơ:

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000,0đồng/bộ (Viết bằng chữ: Ba trăm ngàn đồng chẵn)

– Nộp bằng tiền mặt tại phòng TCKT Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài bắt đầu từ ngày nộp hồ sơ đấu thầu.

4.2. Tiền đặt cọc tham gia đấu giá:

-Tiền đặt cọc đăng ký tham giá đấu giá bằng, hoặc lớn hơn 5% (Làm tròn) giá trị của gói thầu tham gia đấu giá. Khoản tiền đặt cọc này được thu bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài.

Số tài khoản 2702201000207, tại ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

-Trường hợp người tham gia đấu giá mua được tài sản thì khoản tiền đặt trước được trừ vào giá mua tài sản, nếu không mua được tài sản thì khoản tiền đặt trước được trả lại cho người nộp ngay sau khi phiên bán đấu giá kết thúc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  1. Địa điểm mở phiên đấu giá:

          – Tại Văn phòng Công ty lâm nghiệp Xuân Đài Địa chỉ: Xã Văn Luông – huyện Tân Sơn – tỉnh Phú Thọ.

– Thời gian mở thầu: dự kiến bắt từ 8h00 sáng ngày 27 tháng 5 năm 2021.

Vậy Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài thông báo đến các tổ chức cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ được biết./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons