Thông báo đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo nguyên liệu (cây đứng) năm 2021 (đợt 1 Lần thứ 5); Đợt 2 cây đứng và gỗ Vanh tại chỗ CTLN Xuân Đài

Thông báo đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo nguyên liệu (cây đứng) năm 2021 (đợt 1 Lần thứ 5); Đợt 2 cây đứng và gỗ Vanh tại chỗ CTLN Xuân Đài

Kính gửi: –   Tổng công ty Giấy Việt Nam;

  • Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện Tân Sơn và huyện Thanh Sơn;
  • Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Công ty;
  • Các đội sản xuất trực thuộc Công ty.

­

Căn cứ Quyết định số: 410/QĐ-GVN.PT ngày 04/3/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc phê duyệt phương án tiêu thụ gỗ tại chỗ năm 2021 cho Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài;

Căn cứ quyết định số: 1047/QĐ-GVN.PT ngày 28 tháng 05 năm 2021 của Tổng công ty giấy Việt Nam V/v phê duyệt phương án tiêu thụ gỗ lần 2 năm 2021 cho Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài;

Căn cứ biên bản họp số 79/BB-TCHC ngày 31/5/2021 của Hội đồng giá Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài, về việc triển khai tiêu thụ gỗ nguyên liệu đợt 2 năm 2021.

Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài thông báo đấu giá tiêu thụ gỗ keo nguyên liệu đợt 1 lần 5 và đợt 2 lần 1 năm 2021 như sau:

 

  1. NỘI DUNG THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ:

1.1. Đợt 1 lần 5( Cây đứng)

– Đấu giá tiêu thụ rừng keo (Acacia mangium) trồng năm 2014 và năm 2015 tại chỗ lần 5: Gỗ keo cây đứng: 18.663,3 m3; củi: 2.387,2 ster được chia thành  91 (Chín mươi một) gói.

– Giá khởi điểm của 91 gói thầu như sau:

  Gói số Địa danh Diện tích Khai thác (ha)  Sản lượng gỗ  (m3) Khối lượng củi  (Ster) Đơn giá cơ sở tính giá gỗ khởi điểm  Giá khởi điểm thành tiền (đồng/ gói)  Đặt cọc tối thiểu 5% (đồng/gói)
Đội Sản xuất Tên khoảnh Tên lô Đồng/m3 (Cây đứng) Đồng/ ste (củi)
  gói 1 Đội 1 8 10 1,8 137,5 16,5       918.000       20.000             126.555.000           6.328.000
  gói 2 Đội 1 8 22 2,3 159,8 19,6       855.000       20.000             137.021.000           6.851.000
  gói 3 Đội 1 8 24 3,7 261,7 32,4       895.000       20.000             234.869.500         11.743.000
gói 4 Đội 1 8 25 3,4 271,4 32,8 912.000 20.000 248.172.800 12.409.000
gói 5 Đội 1 8 26 1,5 80,7 9,0 933.000 20.000 75.473.100 3.774.000
gói 6 Đội 1 8 27 1,2 103,2 12,8 866.000 20.000 89.627.200 4.481.000
 gói 13 Đội 2 20 22 3,5 285,9 33,8       912.000       20.000             261.416.800         13.071.000
 gói 13 Đội 2 20 22 0,5 9,2 1,2       926.000       20.000                 8.543.200              427.000
Cộng gói 13 4,0 295,1 35,0 269.960.000 13.498.000
 gói 14 Đội 2 20 23 2,5 184,3 21,3       967.000       20.000             178.644.100           8.932.000
 gói 14 Đội 2 20 23 0,5 11,5 1,4       982.000       20.000               11.321.000              566.000
Cộng gói 14 3,0 195,8 22,7 189.965.100 9.498.000
 gói 15 Đội 2 20 26 2,0 206,1 25,2       924.000       20.000             190.940.400           9.547.000
 gói 16 Đội 2 20 29 1,8 197,2 22,2       980.000       20.000             193.700.000           9.685.000
 gói 17 Đội 2 20 30 2,6 252,6 30,6       862.000       20.000             218.353.200         10.918.000
 gói 18 Đội 2 20 37 2,6 202,6 23,4       929.000       20.000             188.683.400           9.434.000
 gói 18 Đội 2 20 37 0,5 11,6 1,2       945.000       20.000               10.986.000              549.000
Cộng gói số 18 3,1 214,2 24,6 199.669.400 9.983.000
 gói 21 Đội 2 20 32 0,8 69,0 8,4       955.000       20.000               66.063.000           3.303.000
 gói 31 Đội 6 15 21 1,6 64,7 7,3       942.000       20.000               61.093.400           3.055.000
 gói 32 Đội 6 15 22 2,2 188,0 23,1       906.000       20.000             170.790.000           8.540.000
 gói 33 Đội 6 15 23 3,2 225,4 23,9       953.000       20.000             215.284.200         10.764.000
 gói 34 Đội 6 15 24 1,6 104,2 11,6       961.000       20.000             100.368.200           5.018.000
 gói 35 Đội 6 15 25 5,1 356,6 42,7       920.000       20.000             328.926.000         16.446.000
 gói 36 Đội 6 15 26 5,0 455,8 48,0       958.000       20.000             437.616.400         21.881.000
 gói 38 Đội 6 15 18 3,1 222,3 28,4       870.000       20.000             193.969.000           9.698.000
 gói 39 Đội 6 15 19 2,5 200,8 22,2       998.000       20.000             200.842.400         10.042.000
 gói 40 Đội 6 15 20 4,4 274,9 31,1       982.000       20.000             270.573.800         13.529.000
 gói 41 Đội 6 12 10 2,3 192,5 21,8       941.000       20.000             181.578.500           9.079.000
 gói 41 Đội 6 12 10 0,5 10,3 1,1       935.000       20.000                 9.652.500              483.000
Cộng gói  41 2,8 202,8 22,9 191.231.000 9.562.000
 gói 42 Đội 6 12 12 3,4 368,5 45,2       875.000       20.000             323.341.500         16.167.000
 gói 43 Đội 6 16 7 3,1 276,1 29,9       934.000       20.000             258.475.400         12.924.000
gói 43 Đội 6 16 7 0,9 20,1 2,1 931.000 20.000 18.755.100 938.000
Cộng gói  43 4,0 296,2 32,0 277.230.500 13.862.000
gói 44 Đội 6 16 8 1,6 153,1 16,1 1.000.000 20.000 153.422.000 7.671.000
gói 45 Đội 6 16 9 3,2 277,8 33,6 885.000 20.000 246.525.000 12.326.000
 gói 46 Đội 1 3 6 2,3 170,1 22,2       921.000       20.000             157.106.100           7.855.000
 gói 46 Đội 1 3 6 0,3 6,0 0,8       925.000       20.000                 5.566.000              278.000
Cộng gói 46 2,6 176,1 23,0 162.672.100 8.133.000
 gói 47 Đội 1 5 10 2,2 51,8 6,2       915.000       20.000               47.521.000           2.376.000
 gói 48 Đội 1 5 11 2,4 178,0 19,3       920.000       20.000             164.146.000           8.207.000
 gói 48 Đội 1 5 11 1,0 19,5 2,2       919.000       20.000               17.964.500              898.000
Cộng gói  48 3,4 197,5 21,5 182.110.500 9.105.000
 gói 49 Đội 1 5 12 2,9 208,8 24,7       854.000       20.000             178.809.200           8.940.000
 gói 49 Đội 1 5 12 0,9 18,6 2,3       840.000       20.000               15.670.000              784.000
Cộng gói  49 3,8 227,4 27,0 194.479.200 9.724.000
 gói 50 Đội 1 5 13 2,6 228,7 25,8       889.000       20.000             203.830.300         10.192.000
 gói 50 Đội 1 5 13 0,3 6,8 0,9       911.000       20.000                 6.212.800              311.000
Cộng gói  50 2,9 235,5 26,7 210.043.100 10.503.000
 gói 51 Đội 1 5 15 3,1 293,2 39,1       878.000       20.000             258.211.600         12.911.000
 gói 52 Đội 1 8 29 3,0 230,3 31,1       818.000       20.000             189.007.400           9.450.000
 gói 52 Đội 1 8 29 0,7 13,0 1,7       824.000       20.000               10.746.000              537.000
Cộng gói 52 3,7 243,3 32,8 199.753.400 9.987.000
 gói 53 Đội 1 4 10 2,0 142,9 20,6       814.000       20.000             116.732.600           5.837.000
 gói 54 Đội 1 XD 17 3,4 261,1 34,3       867.000       20.000             227.059.700         11.353.000
 gói 55 Đội 1 XD 18 2,0 142,1 19,1       796.000       20.000             113.493.600           5.675.000
 gói 55 Đội 1 XD 18 0,3 4,6 0,6       828.000       20.000                 3.820.800              191.000
Cộng gói  55 2,3 146,7 19,7 117.314.400 5.866.000
 gói 56 Đội 1 XD 19 2,9 245,0 31,6       793.000       20.000             194.917.000           9.746.000
 gói 56 Đội 1 XD 19 0,3 4,3 0,6       833.000       20.000                 3.593.900              180.000
Cộng gói 56 3,2 249,3 32,2 198.510.900 9.926.000
 gói 57 Đội 2 18 17 3,0 219,5 27,9       883.000       20.000             194.376.500           9.719.000
 gói 58 Đội 2 18 20 3,4 217,9 29,6       821.000       20.000             179.487.900           8.974.000
gói 59 Đội 2 18 23 1,0 61,1 8,0 900.000 20.000 55.150.000 2.758.000
 gói 60 Đội 2 18 25 0,9 47,3 8,0       738.000       20.000               35.067.400           1.753.000
gói 61 Đội 2 18 26 2,9 241,5 35,3 801.000 20.000 194.147.500 9.707.000
gói 62 Đội 2 18 29 1,3 102,3 15,7 795.000 20.000 81.642.500 4.082.000
 gói 63 Đội 2 23 32 3,1 149,5 20,8       801.000       20.000             120.165.500           6.008.000
 gói 64 Đội 2 23 33 3,5 216,5 27,0       878.000       20.000             190.627.000           9.531.000
 gói 65 Đội 2 18 16 4,8 432,0 57,9       830.000       20.000             359.718.000         17.986.000
 gói 66 Đội 2 18 22 3,9 288,4 38,5       865.000       20.000             250.236.000         12.512.000
 gói 69 Đội 5 37 12 2,7 276,8 32,6       895.000       20.000             248.388.000         12.419.000
 gói 70 Đội 5 37 13 1,6 97,4 13,0       880.000       20.000               85.972.000           4.299.000
 gói 70 Đội 5 37 13 0,3 4,4 0,6       910.000       20.000                 4.016.000              201.000
Cộng gói 70 1,9 101,8 13,6 89.988.000 4.500.000
 gói 71 Đội 5 37 16 1,4 71,7 8,9       938.000       20.000               67.432.600           3.372.000
 gói 73 Đội 5 56 10 1,3 123,5 14,7       904.000       20.000             111.938.000           5.597.000
 gói 74 Đội 5 56 11 2,2 190,6 21,1       825.000       20.000             157.667.000           7.883.000
 gói 75 Đội 5 56 12 1,7 205,0 21,2       937.000       20.000             192.509.000           9.625.000
 gói 76 Đội 6 10 5 1,9 134,4 18,8       822.000       20.000             110.852.800           5.543.000
 gói 77 Đội 6 10 6 4,6 385,3 53,5       832.000       20.000             321.639.600         16.082.000
 gói 78 Đội 6 10 7 1,9 131,0 18,8       798.000       20.000             104.914.000           5.246.000
 gói 78 Đội 6 10 7 0,5 7,0 1,0       804.000       20.000                 5.648.000              282.000
Cộng gói 78 2,4 138,0 19,8 110.562.000 5.528.000
 gói 80 Đội 6 10 16 2,7 193,1 27,0       854.000       20.000             165.447.400           8.272.000
 gói 81 Đội 6 12 13 1,8 141,3 18,2       867.000       20.000             122.871.100           6.144.000
 gói 82 Đội 6 12 14 3,0 195,3 23,3       893.000       20.000             174.868.900           8.743.000
 gói 82 Đội 6 12 14 0,9 17,8 2,2       895.000       20.000               15.975.000              799.000
Cộng gói  82 3,9 213,1 25,5 190.843.900 9.542.000
 gói 83 Đội 6 12 15 1,5 98,5 14,2       796.000       20.000               78.690.000           3.935.000
 gói 84 Đội 6 12 18 2,2 155,3 20,3       876.000       20.000             136.448.800           6.822.000
 gói 84 Đội 6 12 18 0,4 8,5 1,0       875.000       20.000                 7.457.500              373.000
Cộng  84 2,6 163,8 21,3 143.906.300 7.195.000
gói 85 Đội 6 15 31 1,3 85,9 12,9 871.000 20.000 75.076.900 3.754.000
gói 86 Đội 6 15 33 4,3 336,5 44,1 884.000 20.000 298.348.000 14.917.000
gói 87 Đội 6 16 18 2,4 174,7 26,6 804.000 20.000 140.990.800 7.050.000
 gói 88 Đội 6 16 19 3,5 265,9 35,6       860.000       20.000             229.386.000         11.469.000
gói 89 Đội 6 16 20 1,8 117,7 15,2 865.000 20.000 102.114.500 5.106.000
 gói 89 Đội 6 16 20 0,6 10,9 1,2       878.000       20.000                 9.594.200              480.000
Cộng gói 89 2,4 128,6 16,4 111.708.700 5.586.000
 gói 90 Đội 6 16 21 4,4 352,6 45,4       843.000       20.000             298.149.800         14.907.000
 gói 91 Đội 6 16 22 2,9 151,0 21,0       809.000       20.000             122.579.000           6.129.000
 gói 92 Đội 6 16 23 1,2 110,7 15,2       860.000       20.000               95.506.000           4.775.000
 gói 93 Đội 6 17 21 4,0 266,2 37,4       829.000       20.000             221.427.800         11.071.000
 gói 94 Đội 6 10 2 2,4 221,6 28,3       835.000       20.000             185.602.000           9.280.000
 gói 95 Đội 6 10 3 1,5 118,8 18,7       766.000       20.000               91.374.800           4.569.000
 gói 96 Đội 6 10 4 2,1 145,9 20,0       822.000       20.000             120.329.800           6.016.000
 gói 96 Đội 6 10 4 0,8 12,8 1,8       831.000       20.000               10.672.800              534.000
Cộng gói  96 2,9 158,7 21,8 131.002.600 6.550.000
 gói 97 Đội 6 10 8 2,9 233,0 32,1       812.000       20.000             189.838.000           9.492.000
 gói 98 Đội 6 10 11 3,9 293,3 45,7       729.000       20.000             214.729.700         10.736.000
 gói 99 Đội 6 10 12 3,0 207,9 29,7       803.000       20.000             167.537.700           8.377.000
 gói 100 Đội 6 10 13 2,3 179,4 23,1       894.000       20.000             160.845.600           8.042.000
 gói 103 Đội 6 12 19 3,2 241,5 33,5       831.000       20.000             201.356.500         10.068.000
 gói 104 Đội 6 12 20 4,9 413,0 58,4       805.000       20.000             333.633.000         16.682.000
 gói 105 Đội 6 12 21 3,5 260,5 34,6       838.000       20.000             218.991.000         10.950.000
 gói 106 Đội 6 12 22 3,1 207,2 26,1       875.000       20.000             181.822.000           9.091.000
 gói 106 Đội 6 12 22 0,5 10,4 1,3       873.000       20.000                 9.105.200              455.000
Cộng gói  106 3,6 217,6 27,4 190.927.200 9.546.000
 gói 107 Đội 6 13 15 1,4 95,1 11,4       936.000       20.000               89.241.600           4.462.000
 gói 107 Đội 6 13 15 0,4 7,4 1,0       953.000       20.000                 7.072.200              354.000
Cộng gói 107 1,8 102,5 12,4 96.313.800 4.816.000
gói 108 Đội 6 13 16 3,1 233,0 30,8 837.000 20.000 195.637.000 9.782.000
gói 108 Đội 6 13 16 0,7 14,6 1,9 832.000 20.000 12.185.200 609.000
Cộng gói  108 3,8 247,6 32,7 207.822.200 10.391.000
 gói 110 Đội 6 15 28 2,4 182,6 24,5       858.000       20.000             157.160.800           7.858.000
gói 110 Đội 6 15 28 0,5 9,3 1,4 865.000 20.000 8.072.500 404.000
Cộng gói  110 2,9 191,9 25,9 165.233.300 8.262.000
gói 113 Đội 6 15 32 1,1 49,6 6,2 873.000 20.000 43.424.800 2.171.000
 gói 114 Đội 6 15 34 3,9 329,1 42,3       862.000       20.000             284.530.200         14.227.000
 gói 117 Đội 6 15 37 2,6 197,0 29,9       800.000       20.000             158.198.000           7.910.000
 gói 117 Đội 6 15 37 0,6 8,8 1,3       806.000       20.000                 7.118.800              356.000
Cộng gói  117 3,2 205,8 31,2 165.316.800 8.266.000
 gói 118 Đội 6 15 38 2,6 239,1 32,6       897.000       20.000             215.124.700         10.756.000
 gói 119 Đội 6 16 16 2,8 270,0 35,6       857.000       20.000             232.102.000         11.605.000
 gói 120 Đội 6 16 17 1,3 127,7 17,0       903.000       20.000             115.653.100           5.783.000
 gói 120 Đội 6 16 17 0,4 9,5 1,3       910.000       20.000                 8.671.000              434.000
Cộng gói 120 1,7 137,2 18,3 124.324.100 6.217.000
Tổng cộng 91 gói 252,2 18.663,3 2.387,2 16.312.548.600 815.628.000

1.2. Đợt 2 lần 1( Cây đứng)

– Đấu giá cây đứng rừng keo (Acacia mangium) trồng năm 2014 và năm 2015 tại chỗ lần 1: diện tích khai thác 75,7 ha, sản lượng: 6.051,0 m3; củi: 684,8 ster được chia thành  33 (Ba mươi ba) gói.

– Giá khởi điểm của 33 gói thầu như sau:

  Gói số Địa danh  Diện tích Khai thác (ha)   Sản lượng gỗ  (m3)   Khối lượng củi  (Ster) Đơn giá cơ sở tính giá gỗ khởi điểm cây đứng
Đội Sản xuất Tên khoảnh Tên lô Đồng/m3 (Cây đứng) Đồng/ ste (củi) Giá khởi điểm thành tiền (đồng/ gói)  Đặt cọc tối thiểu 5% (đồng/gói)
Gói số 1 Đội 1 Khoảnh 11 Lô 16      1,8 160,8 18,0 923.000 20.000 148.778.400 7.400.000
Gói số 2 Đội 1 Khoảnh 11 Lô 17      3,4 261,5 30,9 851.000 20.000 223.154.500 11.200.000
Gói số 3 Đội 1 Khoảnh 11 Lô 18      3,8 336,3 38,2 855.000 20.000 288.300.500 14.400.000
Gói số 4 Đội 1 Khoảnh 31 Lô 1      0,2 26,4 2,8 912.000 20.000 24.132.800 1.200.000
Gói số 5 Đội 1 Khoảnh 31 Lô 2      2,6 223,5 24,0 893.000 20.000 200.065.500 10.000.000
Gói số 6 Đội 1 Khoảnh 31 Lô 3      1,8 131,1 13,9 916.000 20.000 120.365.600 6.000.000
Gói số 7 Đội 1 Khoảnh 31 Lô 4      0,2 7,6 0,8 911.000 20.000 6.939.600 300.000
Gói số 8 Đội 1 Khoảnh 31 Lô 5      2,9 261,8 27,9 897.000 20.000 235.392.600 11.800.000
Gói số 9 Đội 1 Khoảnh 33 Lô 1      4,7 388,3 41,4 850.000 20.000 330.883.000 16.500.000
Gói số 10 Đội 1 Khoảnh 33 Lô 2      3,0 275,1 28,6 821.000 20.000 226.429.100 11.300.000
Gói số 11 Đội 1 Khoảnh 33 Lô 3      2,9 204,2 22,8 861.000 20.000 176.272.200 8.800.000
Gói số 12 Đội 1 Khoảnh 33 Lô 4      2,6 200,5 23,1 832.000 20.000 167.278.000 8.400.000
Gói số 13 Đội 6 Khoảnh 12 Lô 7 2,5 287,2 33,5 903.000 20.000 260.011.600 13.000.000
Gói số 14 Đội 6 Khoảnh 12 Lô 8 2,6 193,4 22,6 900.000 20.000 174.512.000 8.700.000
Gói số 15 Đội 6 Khoảnh 12 Lô 9 4,8 480,3 52,7 933.000 20.000 449.173.900 22.500.000
Gói số 16 Đội 6 Khoảnh 12 Lô 11 3,0 359,9 40,9 845.000 20.000 304.933.500 15.200.000
Gói số 17 Đội 6 Khoảnh 16 Lô 4 0,4 39,9 4,3 924.000 20.000 36.953.600 1.800.000
Gói số 18 Đội 6 Khoảnh 16 Lô 5 2,7 250,8 28,5 924.000 20.000 232.309.200 11.600.000
Gói số 19 Đội 6 Khoảnh 16 Lô 6 3,3 183,3 21,5 917.000 20.000 168.516.100 8.400.000
Gói số 20 Đội 6 Khoảnh 18 Lô 7 0,7 57,9 6,6 944.000 20.000 54.789.600 2.700.000
Gói số 21 Đội 1 Khoảnh 2 Lô 6      1,6 135,9 16,4 922.000 20.000 125.627.800 6.300.000
Gói số 22 Đội 1 Khoảnh 2 Lô 7      2,8 202,0 24,1 864.000 20.000 175.010.000 8.800.000
Gói số 23 Đội 1 Khoảnh 2 Lô 8      1,3 123,6 14,6 860.000 20.000 106.588.000 5.300.000
Gói số 24 Đội 1 Khoảnh 2 Lô 9      2,0 160,2 18,3 915.000 20.000 146.949.000 7.300.000
Gói số 25 Đội 1 Khoảnh 2 Lô 10      1,4 118,5 13,6 830.000 20.000 98.627.000 4.900.000
Gói số 26 Đội 1 Khoảnh 2 Lô 11      3,0 235,3 28,4 841.000 20.000 198.455.300 9.900.000
Gói số 27 Đội 1 Khoảnh 2 Lô 12      2,7 147,6 16,9 902.000 20.000 133.473.200 6.700.000
Gói số 28 Đội 1 Khoảnh 4 Lô 11      1,5 98,7 12,2 907.000 20.000 89.764.900 4.500.000
Gói số 29 Đội 1 Khoảnh 4 Lô 12      0,5 49,0 5,7 928.000 20.000 45.586.000 2.300.000
Gói số 30 Đội 1 Khoảnh 5 Lô 14      2,5 110,1 11,6 865.000 20.000 95.468.500 4.800.000
Gói số 31 Đội 1 Khoảnh 5 Lô 16      2,3 119,6 14,6 893.000 20.000 107.094.800 5.400.000
Gói số 32 Đội 1 Khoảnh 5 Lô 17      2,8 111,0 12,4 841.000 20.000 93.599.000 4.700.000
Gói số 33 Đội 1 Khoảnh 5 Lô 18      1,4 109,7 13,0 847.000 20.000 93.175.900 4.700.000
Cộng cây đứng       75,7 6.051,0 684,8 5.338.610.700 266.800.000

 

1.3. Đợt 2 lần 1( gỗ vanh tại bãi 1)

– Đấu giá tiêu thụ gỗ keo vanh tại bãi 1: 6.466,5 m3, đường kính gỗ vanh từ 40≤Ø<50 đến: 60≤Ø<70; củi: 1.542,7 Ste.  được chia thành  48 (Bốn mươi tám) gói.

– Giá khởi điểm của 48 gói thầu như sau:

  Gói số Địa danh  Diện tích Khai thác (ha)   Sản lượng gỗ  (m3)   Khối lượng củi  (Ster) Đơn giá cơ sở tính giá gỗ khởi điểm cây đứng
Đội Sản xuất Tên khoảnh Tên lô Đồng/m3 (Cây đứng) Đồng/ ste (củi) Giá khởi điểm thành tiền (đồng/ gói)  Đặt cọc tối thiểu 5% (đồng/gói)
Gói số 34a Đội 1 Khoảnh 4 Lô 8      2,6 89,4 17,0 1.163.729 20.000 104.377.358 5.200.000
Gói số 34b Đội 1 Khoảnh 4 Lô 9      1,8 85,2 17,5 1.163.586 20.000 99.487.543 5.000.000
Gói số 34c Đội 1 Khoảnh 5 Lô 4      2,0 106,3 22,0 1.165.922 20.000 124.377.524 6.200.000
Gói số 34            6,4        280,9          56,5     328.242.424 16.400.000
Gói số 35a Đội 2 Khoảnh 22 Lô 12      1,9 89,5 21,4 1.160.382 20.000 104.282.179 5.200.000
Gói số 35b Đội 2 Khoảnh 22 Lô 13 3,2 138,4 26,3 1.160.235 20.000 161.102.570 8.100.000
Gói số 35            5,1        227,9          47,7     265.384.749 13.300.000
Gói số 36a Đội 1 Khoảnh 11 Lô 10      4,2 213,0 47,8 1.161.904 20.000 248.441.653 12.400.000
Gói số 36b Đội 1 Khoảnh 11 Lô 15      2,7 154,0 36,1 1.164.361 20.000 180.033.591 9.000.000
Gói số 36c Đội 1 Khoảnh 11 Lô 21      4,1 198,9 40,4 1.164.925 20.000 232.511.595 11.600.000
Gói số 36d Đội 1 Khoảnh 2 Lô 5      1,0 51,3 8,8 1.163.561 20.000 59.866.671 3.000.000
Gói số 36          12,0        617,2        133,1     720.853.510 36.000.000
Gói số 37a Đội 1 Khoảnh 11 Lô 11      2,9 156,0 37,2 1.171.579 20.000 183.510.347 9.200.000
Gói số 37b Đội 1 Khoảnh 11 Lô 12      4,3 214,9 44,2 1.164.553 20.000 251.146.490 12.600.000
Gói số 37c Đội 1 Khoảnh 11 Lô 13      2,8 124,7 23,8 1.154.309 20.000 144.418.382 7.200.000
Gói số 37d Đội 1 Khoảnh 11 Lô 14      2,5 111,9 23,2 1.150.570 20.000 129.212.734 6.500.000
Gói số 37e Đội 1 Khoảnh 11 Lô 19      4,2 168,0 36,0 1.156.142 20.000 194.951.829 9.700.000
Gói số 37g Đội 1 Khoảnh 11 Lô 20      1,5 63,4 13,8 1.165.902 20.000 74.194.193 3.700.000
Gói số 37          18,2        838,9        178,2     977.433.974 48.900.000
Gói số Đội 5 Khoảnh 24 Lô 20      2,5 78,3 36,5 1.103.038 20.000 87.097.873 4.400.000
Gói số Đội 5 Khoảnh 24 Lô 21      3,9 151,3 55,8 1.108.259 20.000 168.795.606 8.400.000
Gói số Đội 5 Khoảnh 24 Lô 22      2,3 93,0 35,1 1.107.867 20.000 103.733.603 5.200.000
Gói số Đội 5 Khoảnh 24 Lô 23      3,4 110,8 37,2 1.116.701 20.000 124.474.476 6.200.000
Gói số Đội 5 Khoảnh 24 Lô 24      1,5 55,2 13,4 1.131.085 20.000 62.703.909 3.100.000
Gói số Đội 5 Khoảnh 24 Lô 25      1,4 56,3 18,0 1.120.998 20.000 63.472.202 3.200.000
Gói số Đội 5 Khoảnh 24 Lô 26      0,4 20,7 3,5 1.132.303 20.000 23.508.666 1.200.000
Gói số 38          15,4        565,6        199,5     633.786.334 31.700.000
Gói số 39 Đội 2 Khoảnh 19 Lô 16      2,3 67,2 12,9 1.133.135 20.000 76.404.675 3.800.000
Gói số 40 Đội 2 Khoảnh 19 Lô 19      3,6 135,3 31,3 1.132.592 20.000 153.865.731 7.700.000
Gói số 41 Đội 2 Khoảnh 19 Lô 20      2,3 110,7 22,3 1.132.697 20.000 125.835.569 6.300.000
Gói số 42 Đội 2 Khoảnh 19 Lô 21      5,0 178,1 38,0 1.132.708 20.000 202.495.351 10.100.000
Gói số 43 Đội 2 Khoảnh 19 Lô 22      1,1 59,9 11,7 1.132.964 20.000 68.098.549 3.400.000
Gói số 44 Đội 2 Khoảnh 19 Lô 23      1,2 64,9 11,4 1.133.248 20.000 73.775.824 3.700.000
Gói số 45 Đội 2 Khoảnh 20 Lô 21      1,5 51,6 12,8 1.167.843 20.000 60.516.678 3.000.000
Gói số 46 Đội 2 Khoảnh 20 Lô 24      1,8 37,7 8,0 1.168.289 20.000 44.204.492 2.200.000
Gói số 47 Đội 2 Khoảnh 20 Lô 25      3,4 140,2 39,0 1.167.572 20.000 164.473.610 8.200.000
Gói số 48 Đội 2 Khoảnh 20 Lô 27      2,0 73,5 26,0 1.166.146 20.000 86.231.727 4.300.000
Gói số 49 Đội 2 Khoảnh 20 Lô 28      1,9 69,3 18,2 1.167.511 20.000 81.272.520 4.100.000
Gói số 50 Đội 2 Khoảnh 20 Lô 31      1,0 33,1 9,9 1.162.926 20.000 38.690.857 1.900.000
Gói số 51 Đội 2 Khoảnh 20 Lô 33      1,1 56,4 10,3 1.171.810 20.000 66.296.060 3.300.000
Gói số 52 Đội 2 Khoảnh 20 Lô 34      3,0 97,2 38,7 1.172.038 20.000 114.696.133 5.700.000
Gói số 53 Đội 2 Khoảnh 20 Lô 35      1,6 60,3 13,9 1.170.481 20.000 70.858.010 3.500.000
Gói số 54 Đội 2 Khoảnh 20 Lô 36      1,5 85,7 24,5 1.173.358 20.000 101.046.815 5.100.000
Gói số 55 Đội 2 Khoảnh 22 Lô 14      0,9 19,8 3,7 1.153.713 20.000 22.917.509 1.100.000
Gói số 56 Đội 2 Khoảnh 22 Lô 15      1,7 19,7 5,8 1.152.535 20.000 22.820.940 1.100.000
Gói số 57 Đội 2 Khoảnh 23 Lô 21      0,4 8,6 2,1 1.149.191 20.000 9.925.043 500.000
Gói số 58 Đội 2 Khoảnh 23 Lô 22      2,0 58,8 14,2 1.142.069 20.000 67.437.666 3.400.000
Gói số 59 Đội 2 Khoảnh 23 Lô 23      2,0 57,2 11,7 1.142.384 20.000 65.578.366 3.300.000
Gói số 60 Đội 2 Khoảnh 23 Lô 24      3,1 151,4 27,7 1.142.386 20.000 173.511.177 8.700.000
Gói số 61 Đội 2 Khoảnh 23 Lô 25      2,5 69,5 16,7 1.135.740 20.000 79.267.928 4.000.000
Gói số 62 Đội 2 Khoảnh 23 Lô 26      0,8 34,5 7,5 1.135.952 20.000 39.340.329 2.000.000
Gói số 63 Đội 2 Khoảnh 23 Lô 27      4,3 133,4 35,6 1.133.333 20.000 151.898.599 7.600.000
Gói số 64 Đội 2 Khoảnh 23 Lô 28      1,0 14,0 3,6 1.131.615 20.000 15.914.611 800.000
Gói số 65 Đội 2 Khoảnh 27 Lô 9      1,7 21,3 0,0 1.134.780 20.000 24.170.809 1.200.000
Gói số 66 Đội 5 Khoảnh 28 Lô 7      1,4 65,3 16,6 1.115.586 20.000 73.179.766 3.700.000
Gói số 67 Đội 5 Khoảnh 28 Lô 8      4,3 195,6 60,5 1.120.441 20.000 220.368.246 11.000.000
Gói số 68 Đội 5 Khoảnh 28 Lô 9      1,8 110,2 19,9 1.122.940 20.000 124.146.032 6.200.000
Gói số 69 Đội 5 Khoảnh 28 Lô 10      3,3 216,8 38,7 1.128.427 20.000 245.417.036 12.300.000
Gói số 70 Đội 5 Khoảnh 28 Lô 11      3,7 167,3 46,4 1.124.547 20.000 189.064.750 9.500.000
Gói số 71 Đội 5 Khoảnh 37 Lô 11      1,5 51,5 10,5 1.124.011 20.000 58.096.566 2.900.000
Gói số 72 Đội 6 Khoảnh 13 Lô 10      2,3 90,8 19,6 1.162.469 20.000 105.944.148 5.300.000
Gói số 73 Đội 6 Khoảnh 13 Lô 11      3,1 126,9 30,5 1.162.284 20.000 148.103.870 7.400.000
Gói số 74 Đội 6 Khoảnh 13 Lô 12      2,4 113,5 25,1 1.165.999 20.000 132.842.909 6.600.000
Gói số 75 Đội 6 Khoảnh 17 Lô 1      1,3 75,8 17,6 1.152.593 20.000 87.718.534 4.400.000
Gói số 76 Đội 6 Khoảnh 17 Lô 2      2,2 91,3 19,0 1.148.227 20.000 105.213.083 5.300.000
Gói số 77 Đội 6 Khoảnh 17 Lô 3      3,2 140,6 32,6 1.148.856 20.000 162.181.160 8.100.000
Gói số 78 Đội 6 Khoảnh 17 Lô 4      2,8 123,8 28,5 1.150.223 20.000 142.967.562 7.100.000
Gói số 79 Đội 6 Khoảnh 17 Lô 5      3,4 149,3 35,3 1.150.038 20.000 172.406.724 8.600.000
Gói số 80 Đội 6 Khoảnh 17 Lô 6      4,3 154,7 36,1 1.145.842 20.000 177.983.724 8.900.000
Gói số 81 Đội 6 Khoảnh 17 Lô 7      3,8 153,3 33,3 1.142.612 20.000 175.828.407 8.800.000
Gói số 48       99,5 3.936,0 927,7     4.523.008.095 226.100.000
Cộng vanh       156,6 6.466,5 1.542,7                –            –   7.448.709.085 372.400.000

 

  1. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ:

Các tổ chức, cá nhân trong vào ngoài Công ty có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá.

  1. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỒ SƠ:

          –Thời gian nộp và nhận hồ sơ: Từ ngày 02/6/2021 đến ngày 20/6/2021.

– Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn tham gia đấu giá.

+ Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).

+ Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất  tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng)

+ Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá (bản photo có công chứng)

– Hồ sơ nộp tại: Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài, xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

– Số điện thoại: 0210.6267.555

  1. TIỀN MUA HỒ SƠ VÀ ĐẶT CỌC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

4.1. Tiền mua hồ sơ:

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000,0đồng/bộ (Viết bằng chữ: Ba trăm ngàn đồng chẵn)

– Nộp bằng tiền mặt tại phòng TCKT Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài bắt đầu từ ngày nộp hồ sơ đấu thầu.

4.2. Tiền đặt cọc tham gia đấu giá:

-Tiền đặt cọc đăng ký tham giá đấu giá bằng, hoặc lớn hơn 5% (Làm tròn) giá trị của gói thầu tham gia đấu giá. Khoản tiền đặt cọc này được thu bằng tiền mặt tại phòng TCKT Công ty hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài.

Số tài khoản 2702201000207, tại ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

-Trường hợp người tham gia đấu giá mua được tài sản thì khoản tiền đặt trước được trừ vào giá mua tài sản, nếu không mua được tài sản thì khoản tiền đặt trước được trả lại cho người nộp ngay sau khi phiên bán đấu giá kết thúc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  1. ĐỊA ĐIỂM MỞ PHIÊN ĐẤU GIÁ:

          – Tại Văn phòng Công ty lâm nghiệp Xuân Đài Địa chỉ: Xã Văn Luông – huyện Tân Sơn – tỉnh Phú Thọ.

– Thời gian mở thầu: dự kiến bắt từ 8h00 sáng ngày 21 tháng 6 năm 2021.

Vậy Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài thông báo đến các tổ chức cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ được biết./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons