Thông báo đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo nguyên liệu giấy năm 2021 CTLN Xuân Đài

Thông báo đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo nguyên liệu giấy năm 2021 CTLN Xuân Đài

Kính gửi:     – Tổng công ty Giấy Việt Nam;

                   – Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện Tân Sơn                     và huyện Thanh Sơn;

– Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Công ty;

– Các đội sản xuất trực thuộc Công ty.

­

Căn cứ Quyết định số: 410/QĐ-GVN.PT ngày 04/3/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc phê duyệt phương án tiêu thụ gỗ tại chỗ năm 2021 cho Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài;

Căn cứ quyết định số: 1047/QĐ-GVN.PT ngày 28 tháng 05 năm 2021 của Tổng công ty giấy Việt Nam V/v phê duyệt phương án tiêu thụ gỗ lần 2 năm 2021 cho Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài;

         Căn cứ biên bản họp số 279/BB-TCHC, ngày 27/10/2021 của Hội đồng đấu giá Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài, về việc triển khai tiêu thụ tại chỗ gỗ keo nguyên liệu năm  2021(Cây đứng đợt 1 lần 14; Cây đứng đợt 2 lần 10) năm 2021.

Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài thông báo đấu giá tiêu thụ gỗ keo nguyên liệu đợt 1 lần 14 và đợt 2 lần 10 năm 2021 như sau:

  1. NỘI DUNG THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ:

1.1. Đợt 1 lần 14 (Cây đứng).

– Đấu giá tiêu thụ rừng keo (Acacia mangium) trồng năm 2014 và năm 2015 tại chỗ lần 14: diện tích khai thác: 5,0 ha; Gỗ keo cây đứng: 343,7 m3; củi: 41,4 Ster được chia thành 03 (Ba) gói.

          – Giá khởi điểm của 03 gói thầu như sau:

Gói số Địa danh Diện tích Khai thác (ha) Sản lượng gỗ  (m3) Khối lượng củi  (Ster) Đơn giá cơ sở tính giá gỗ khởi điểm Giá khởi điểm thành tiền (đồng/ gói) Đặt cọc tối thiểu 5% (đồng/gói)
Đội Sản xuất Tên khoảnh Tên lô
Cây đứng
(Đồng/m3)
Củi
(Đồng/ste)
I. Tiêu thụ gỗ cây đứng đợt 1 lần 14.
gói 2 Đội 1 8 22 2,3 159,8 19,6 855.000 20.000 137.021.000 6.851.000
gói 5 Đội 1 8 26 1,5 80,7 9,0 933.000 20.000 75.473.100 3.774.000
gói 6 Đội 1 8 27 1,2 103,2 12,8 866.000 20.000 89.627.200 4.481.000
Tổng cộng: 3 gói 5,0 343,7 41,4 302.121.300 15.106.000

 

1.2. Đợt 2 lần 10 ( Cây đứng ):

– Đấu giá cây đứng rừng keo (Acacia mangium) trồng năm 2014 và năm 2015 tại chỗ lần 10: diện tích khai thác 5,6 ha, sản lượng: 475,6 m3; củi: 51,7 Ster được chia thành 02 (Hai) gói.

          – Giá khởi điểm của 02 gói thầu như sau:

  Gói số Địa danh  Diện tích Khai thác (ha)   Sản lượng gỗ  (m3)   Khối lượng củi  (Ster) Đơn giá cơ sở tính giá gỗ khởi điểm  Giá khởi điểm thành tiền (đồng/ gói)  Đặt cọc tối thiểu 5% (đồng/gói)
Đội Sản xuất Tên khoảnh Tên lô
 Cây đứng
(Đồng/m3)
Củi
(Đồng/ste)
II. Tiêu thụ gỗ cây đứng đợt 2 lần 10.          
Gói số 10 Đội 1 33 2 3,0 275,1 28,6 821.000 20.000 226.429.100 11.300.000
Gói số 12 Đội 1 33 4 2,6 200,5 23,1 832.000 20.000 167.278.000 8.400.000
Tổng cộng: 02 gói   5,6 475,6 51,7 393.707.100 19.700.000
 

  1. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ:

Các tổ chức, cá nhân trong vào ngoài Công ty có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá.

  1. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỒ SƠ:

          –Thời gian nộp và nhận hồ sơ: Từ ngày 27/10/2021 đến ngày 14/11/2021.

          – Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn tham gia đấu giá.

          + Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).

          + Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất  tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng)

          + Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá (bản photo có công chứng)

          – Hồ sơ nộp tại: Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài, xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

          – Số điện thoại: 0210.6.267.555

  1. TIỀN MUA HỒ SƠ VÀ ĐẶT CỌC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

          4.1. Tiền mua hồ sơ:

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000,0 đồng/bộ(Viết bằng chữ: Ba trăm ngàn đồng chẵn).

          – Nộp bằng tiền mặt tại phòng TCKT Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài bắt đầu từ ngày nộp hồ sơ đấu thầu.

          4.2. Tiền đặt cọc tham gia đấu giá:

          – Tiền đặt cọc đăng ký tham giá đấu giá bằng, hoặc lớn hơn 5% (Làm tròn) giá trị của gói thầu tham gia đấu giá. Khoản tiền đặt cọc này được thu bằng tiền mặt tại phòng TCKT Công ty hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài.

          Số tài khoản 022 33 886 88888, tại ngân hàng Cổ phần Quân đội chi nhánh Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

– Trường hợp người tham gia đấu giá mua được tài sản thì khoản tiền đặt trước được trừ vào giá mua tài sản, nếu không mua được tài sản thì khoản tiền đặt trước được trả lại cho người nộp ngay sau khi phiên bán đấu giá kết thúc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  1. ĐỊA ĐIỂM MỞ PHIÊN ĐẤU GIÁ:

          – Tại Văn phòng Công ty lâm nghiệp Xuân Đài Địa chỉ: xóm Bến Gạo – Xã Văn Luông – huyện Tân Sơn – tỉnh Phú Thọ.

– Thời gian mở thầu: dự kiến bắt từ 8h30 sáng ngày 15/11/2021.

Vậy Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài thông báo đến các tổ chức cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ được biết./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons