Thông báo đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo nguyên liệu giấy năm 2022 (Đợt 1) CTLN Xuân Đài

Thông báo đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo nguyên liệu giấy năm 2022 (Đợt 1) CTLN Xuân Đài

Kính gửi:     – Tổng công ty Giấy Việt Nam;

                   – Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện Tân Sơn                     và huyện Thanh Sơn;

– Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Công ty;

– Các đội sản xuất trực thuộc Công ty.

­

Căn cứ Quyết định số: 437/QĐ-GVN.PT ngày 08/3/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc phê duyệt phương án tiêu thụ gỗ năm 2022 cho Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài( đợt 1);

         Căn cứ biên bản họp số 12/BB-TCHC, ngày 08/3/2022 của Hội đồng đấu giá Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài, về việc triển khai tiêu thụ tại chỗ gỗ keo nguyên liệu năm  2022 (đợt 1).

Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài thông báo đấu giá tiêu thụ gỗ keo nguyên liệu Đợt 1 năm 2022 như sau:

  1. NỘI DUNG THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ:

– Đấu giá tiêu thụ rừng keo (Acacia mangium) trồng năm 2016 tại chỗ: diện tích khai thác: 211,2ha; Gỗ keo cây đứng: 14.286,9m3; củi: 2.016,4Ster được chia thành 95 (Chín mươi năm) gói.

          – Giá khởi điểm của 95 gói thầu như sau:

  Gói số Địa danh  Diện tích Khai thác (ha)   Sản lượng gỗ  (m3)   Khối lượng củi  (Ster) Đơn giá cơ sở tính giá gỗ khởi điểm  Giá khởi điểm thành tiền (đồng/ gói) Đặt cọc tối thiểu 5%

(đồng/gói)

Đội sản xuất Khoảnh  Cây đứng

(Đồng/m3)

Củi

(Đồng/ste)

1 1 3 5 1,4 99,4 13,0 828.310 20.000 82.594.001 4.130.000
2 1 3 7 2,0 136,8 20,2 816.800 20.000 112.142.172 5.610.000
3 1 3 9 0,9 59,5 8,6 754.132 20.000 45.042.873 2.253.000
4 1 3 10 1,3 78,7 11,2 836.742 20.000 66.075.616 3.305.000
5 1 3 11 2,0 177,8 26,2 756.811 20.000 135.085.042 6.755.000
6 1 3 15 1,6 101,6 15,4 763.562 20.000 77.885.942 3.900.000
7 1 6 8 2,2 132,9 20,7 787.491 20.000 105.071.553 5.254.000
8 1 6 9 3,6 241,9 35,6 775.245 20.000 188.243.872 9.413.000
1 6 9 0,3 3,6 0,5 760.091 20.000 2.746.329 138.000
Tổng gói 08 3,9 245,5 36,1     190.990.201 9.551.000
9 1 6 10 1,6 117,8 19,7 754.068 20.000 89.223.159 4.462.000
10 1 6 11 3,4 239,4 39,8 781.356 20.000 187.852.635 9.393.000
11 1 6 15 5,3 386,4 66,3 747.264 20.000 290.068.912 14.504.000
12 1 8 28 1,5 109,5 15,6 776.645 20.000 85.354.682 4.268.000
13 1 8 35 2,5 176,8 26,3 823.101 20.000 146.050.169 7.303.000
14 1 8 36 2,2 146,3 22,9 760.248 20.000 111.682.332 5.585.000
1 8 36 0,2 2,5 0,3 751.377 20.000 1.884.443 95.000
Tổng gói 14 2,4 148,8 23,2     113.566.775 5.680.000
15 1 8 37 1,7 120,2 17,2 782.318 20.000 94.378.674 4.720.000
1 8 37 0,2 2,7 0,4 764.408 20.000 2.071.903 104.000
Tổng gói 15 1,9 122,9 17,6     96.450.577 4.824.000
16 1 8 38 1,0 55,5 7,7 810.558 20.000 45.139.943 2.257.000
1 8 38 0,2 2,6 0,4 793.801 20.000 2.071.881 104.000
Tổng gói 16 1,2 58,1 8,1     47.211.824 2.361.000
17 1 11 22 2,6 170,0 25,0 777.716 20.000 132.711.735 6.636.000
18 1 11 23 2,7 175,5 26,2 801.454 20.000 141.179.153 7.060.000
19 2 18 37 0,8 41,1 6,7 800.261 20.000 33.024.729 1.652.000
20 2 18 38 0,7 35,6 4,9 818.962 20.000 29.253.034 1.463.000
21 2 18 39 2,1 137,3 21,4 814.276 20.000 112.228.125 5.612.000
22 2 20 46 1,8 159,8 22,7 814.680 20.000 130.639.880 6.532.000
23 2 20 47 1,6 106,6 15,8 821.350 20.000 87.871.877 4.395.000
24 2 20 48 3,7 281,6 40,7 806.193 20.000 227.838.059 11.392.000
25 2 22 18 2,7 179,0 26,5 764.276 20.000 137.335.468 6.867.000
26 2 22 20 2,5 189,8 28,5 787.452 20.000 150.028.484 7.502.000
27 5 28 12 3,0 226,8 30,0 836.574 20.000 190.334.946 9.517.000
28 5 28 13 2,0 164,6 23,2 830.216 20.000 137.117.550 6.856.000
29 5 34 26 1,0 106,2 15,2 849.488 20.000 90.519.643 4.526.000
30 5 34 27 1,3 112,6 16,3 821.811 20.000 92.861.880 4.644.000
31 5 34 28 3,7 344,1 52,5 814.837 20.000 281.435.517 14.072.000
32 5 34 29 2,1 223,4 30,0 845.684 20.000 189.525.814 9.477.000
33 5 34 30 0,7 74,2 9,7 868.961 20.000 64.670.912 3.235.000
34 5 37 19 1,5 78,9 10,1 858.176 20.000 67.912.108 3.396.000
35 5 37 20 3,3 339,9 45,9 785.618 20.000 267.949.516 13.398.000
36 5 37 21 1,4 112,8 14,8 830.458 20.000 93.971.635 4.670.000
37 5 37 22 1,6 77,4 9,8 839.023 20.000 65.136.404 3.257.000
38 5 37 27 2,0 171,4 22,4 832.017 20.000 143.055.671 7.153.000
39 5 37 28 1,6 83,2 10,7 838.171 20.000 69.949.844 3.500.000
40 5 37 29 1,7 140,4 19,9 816.469 20.000 115.030.276 5.752.000
41 5 37 30 1,0 54,5 7,0 855.874 20.000 46.785.143 2.340.000
42 5 37 31 1,3 63,8 8,3 872.492 20.000 55.831.012 2.792.000
5 37 31 0,2 0,6 0,1 731.113 20.000 440.668 23.000
Tổng gói 42 1,5 64,4 8,4     56.271.680 2.815.000
43 5 37 32 3,0 238,2 31,8 869.894 20.000 207.844.638 10.393.000
44 5 37 33 1,1 91,6 12,0 848.029 20.000 77.919.431 3.896.000
45 5 37 34 1,1 89,5 12,1 840.036 20.000 75.425.198 3.772.000
47 6 10 20 3,2 220,2 27,2 847.523 20.000 187.168.629 9.360.000
48 6 10 21 2,5 217,0 30,0 818.640 20.000 178.244.908 8.913.000
6 10 21 0,5 3,4 0,5 790.795 20.000 2.698.703 135.000
Tổng gói 48 3,0 220,4 30,5     180.943.611 9.048.000
49 6 10 22 2,1 122,9 17,6 815.742 20.000 100.606.698 5.031.000
50 6 10 23 2,9 185,6 23,5 834.064 20.000 155.272.274 7.765.000
51 6 10 24 0,8 62,2 7,9 850.528 20.000 53.060.819 2.655.000
52 6 10 25 2,1 143,0 20,8 830.738 20.000 119.211.565 5.960.000
53 6 10 26 1,8 145,8 17,8 852.385 20.000 124.633.720 6.232.000
6 10 26 0,2 1,0 0,1 812.035 20.000 814.035 41.000
Tổng gói 53 2,0 146,8 17,9     125.447.755 6.273.000
54 6 10 27 3,4 189,0 24,5 847.582 20.000 160.682.954 8.035.000
6 10 27 0,4 4,1 0,5 858.706 20.000 3.530.694 177.000
Tổng gói 54 3,8 193,1 25,0     164.213.648 8.212.000
55 6 10 28 2,2 136,8 19,1 825.880 20.000 113.362.445 5.670.000
56 6 10 29 1,9 105,1 14,1 820.359 20.000 86.501.730 4.236.000
57 6 10 30 3,3 234,3 34,7 807.153 20.000 189.809.944 9.500.000
58 6 10 31 1,7 87,2 12,4 809.321 20.000 70.820.803 3.542.000
6 10 31 0,8 4,7 0,6 784.781 20.000 3.700.471 186.000
Tổng gói 58 2,5 91,9 13,0     74.521.274 3.782.000
59 6 10 32 1,2 94,7 13,4 840.082 20.000 79.823.724 3.992.000
60 6 10 33 2,1 145,3 21,2 830.606 20.000 121.111.069 6.056.000
61 6 10 34 4,4 389,8 52,4 826.656 20.000 323.278.627 16.165.000
6 10 34 0,3 1,8 0,2 787.653 20.000 1.421.776 72.000
Tổng gói 61 4,7 391,6 52,6     324.700.403 16.237.000
62 6 10 35 1,8 135,2 19,3 822.187 20.000 111.545.677 5.578.000
63 6 10 36 2,2 172,7 24,2 834.367 20.000 144.579.138 7.229.000
64 6 10 37 1,2 43,3 6,0 829.100 20.000 36.020.017 1.802.000
65 6 10 38 2,5 179,5 23,8 829.160 20.000 149.310.189 7.466.000
6 10 38 0,3 1,8 0,2 789.991 20.000 1.425.983 72.000
Tổng gói 65 2,8 181,3 24,0     150.736.172 7.538.000
66 6 10 39 1,5 84,8 11,9 835.381 20.000 71.078.271 3.554.000
67 6 10 40 2,3 169,5 25,1 823.753 20.000 140.128.120 7.007.000
68 6 10 41 1,8 138,6 21,1 798.332 20.000 111.070.847 5.555.000
6 10 41 0,2 1,4 0,2 837.076 20.000 1.175.907 60.000
Tổng gói 68 2,0 140,0 21,3     112.246.754 5.615.000
69 6 10 42 0,7 6,5 1,0 798.434 20.000 5.209.823 261.000
70 6 12 16 3,5 260,1 35,4 821.101 20.000 214.276.470 10.715.000
71 6 12 17 2,8 156,5 20,4 857.733 20.000 134.643.256 6.733.000
72 6 12 23 1,8 112,7 15,1 827.610 20.000 93.573.646 4.680.000
6 12 23 0,7 4,0 0,5 845.348 20.000 3.391.392 170.000
Tổng gói 72 2,5 116,7 15,6     96.965.038 4.850.000
73 6 12 24 1,3 89,8 11,7 829.677 20.000 74.738.981 3.740.000
74 6 12 25 2,7 208,2 27,8 826.828 20.000 172.701.585 8.636.000
6 12 25 0,2 1,2 0,2 798.586 20.000 962.303 50.000
Tổng gói 74 2,9 209,4 28,0     173.663.888 8.686.000
75 6 12 26 1,3 78,7 11,1 837.986 20.000 66.171.504 3.310.000
6 12 26 0,2 1,4 0,2 812.255 20.000 1.141.157 58.000
Tổng gói 75 1,5 80,1 11,3     67.312.661 3.368.000
76 6 13 14 1,5 115,7 15,0 853.700 20.000 99.073.058 4.955.000
77 6 13 17 2,0 129,2 16,4 842.151 20.000 109.133.851 5.457.000
78 6 13 18 1,8 131,6 18,2 821.582 20.000 108.484.136 5.425.000
79 6 13 19 1,2 95,6 13,0 846.208 20.000 81.157.474 4.058.000
80 6 15 39 2,2 161,9 24,4 820.131 20.000 133.267.190 6.665.000
81 6 15 40 3,4 296,5 39,4 827.759 20.000 246.218.530 12.311.000
82 6 15 41 2,9 187,3 25,2 825.647 20.000 155.147.609 7.760.000
83 6 15 42 3,9 295,2 39,8 838.380 20.000 248.285.725 12.415.000
84 6 15 43 1,5 68,1 8,6 861.609 20.000 58.847.548 2.943.000
6 15 43 0,2 1,0 0,1 827.270 20.000 829.270 42.000
Tổng gói 84 1,7 69,1 8,7     59.676.818 2.985.000
85 6 15 44 3,1 156,2 20,8 852.976 20.000 133.650.863 6.683.000
6 15 44 0,3 1,7 0,2 823.868 20.000 1.404.576 71.000
Tổng gói 85 3,4 157,9 21,0     135.055.439 6.754.000
86 6 15 45 2,8 173,0 24,6 793.602 20.000 137.785.227 6.890.000
6 15 45 0,2 1,3 0,2 813.044 20.000 1.060.958 54.000
Tổng gói 86 3,0 174,3 24,8     138.846.185 6.944.000
87 6 15 46 1,2 73,3 9,6 847.926 20.000 62.344.981 3.120.000
6 15 46 0,1 1,3 0,2 801.804 20.000 1.046.345 53.000
Tổng gói 87 1,3 74,6 9,8     63.391.326 3.173.000
88 6 15 48 1,9 109,8 14,6 846.670 20.000 93.256.413 4.663.000
89 6 15 49 1,1 53,8 6,7 847.184 20.000 45.712.499 2.286.000
6 15 49 0,2 0,9 0,1 811.496 20.000 732.346 37.000
Tổng gói 89 1,3 54,7 6,8     46.444.845 2.323.000
90 6 15 50 4,7 275,0 36,2 831.071 20.000 229.268.618 11.465.000
91 6 17 23 3,7 216,5 32,6 833.534 20.000 181.112.060 9.056.000
92 6 17 24 4,1 259,1 36,5 817.182 20.000 212.461.853 10.625.000
93 6 17 25 1,9 107,0 14,3 820.802 20.000 88.111.823 4.406.000
94 6 18 12 3,7 216,1 32,9 802.976 20.000 174.181.212 8.710.000
95 6 18 30 1,5 45,9 7,5 796.880 20.000 36.726.793 1.837.000
6 18 30 0,4 1,7 0,2 817.469 20.000 1.393.697 70.000
Tổng gói 95 1,9 47,6 7,7     38.120.490 1.907.000
96 6 18 31 1,8 109,1 17,1 793.215 20.000 86.881.704 4.345.000
6 18 31 0,2 1,0 0,1 809.727 20.000 811.727 41.000
Tổng gói 96 2,0 110,1 17,2     87.693.431 4.386.000
Tổng số gói đấu giá là 95 gói 211,2 14.286,9 2.016,4     11.723.782.423 586.175.000
  1. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ:

Các tổ chức, cá nhân trong vào ngoài Công ty có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá.

  1. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỒ SƠ:

          –Thời gian nộp và nhận hồ sơ: Từ ngày 09/3/2022 đến ngày 23/3/2022.

          – Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn tham gia đấu giá.

          + Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).

          + Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của người chịu trách nhiệm cao nhất tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng)

          + Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá (bản photo có công chứng)

          – Hồ sơ nộp tại: Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài, xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

          – Số điện thoại: 0210.6.267.555

  1. TIỀN MUA HỒ SƠ VÀ ĐẶT CỌC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

          4.1. Tiền mua hồ sơ:

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000,0 đồng/bộ(Viết bằng chữ: Ba trăm ngàn đồng chẵn).

          – Nộp bằng tiền mặt tại phòng TCKT Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài bắt đầu từ ngày nộp hồ sơ đấu giá.

          4.2. Tiền đặt cọc tham gia đấu giá:

          – Tiền đặt cọc đăng ký tham giá đấu giá bằng, hoặc lớn hơn 5% (Làm tròn) giá trị của gói đấu giá. Khoản tiền đặt cọc này được thu bằng tiền mặt tại phòng TCKT Công ty hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài.

          Số tài khoản 022 33 886 88888, tại ngân hàng Cổ phần Quân đội chi nhánh Việt Trì, tỉnh Phú Thọ hoặc số tài khoản: 2702 201 000 207 tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh huyện Tân Sơn.

– Trường hợp người tham gia đấu giá mua được tài sản thì khoản tiền đặt trước được trừ vào giá mua tài sản, nếu không mua được tài sản thì khoản tiền đặt trước được trả lại cho người nộp ngay sau khi phiên bán đấu giá kết thúc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  1. ĐỊA ĐIỂM MỞ PHIÊN ĐẤU GIÁ:

          – Tại Văn phòng Công ty lâm nghiệp Xuân Đài Địa chỉ: xóm Bến Gạo – Xã Văn Luông – huyện Tân Sơn – tỉnh Phú Thọ.

– Thời gian đấu giá: dự kiến bắt từ 8h00 sáng ngày 24/3/2022.

Vậy Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài thông báo đến các tổ chức cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ được biết./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons