Thông báo đấu giá : Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là hệ thống đường sắt và đầu máy xe lửa của Tổng công ty Giấy Việt Nam phục vụ Trung tâm logistic cấp tỉnh tại xã Tiên Kiên và xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao

Thông báo đấu giá : Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là hệ thống đường sắt và đầu máy xe lửa của Tổng công ty Giấy Việt Nam phục vụ Trung tâm logistic cấp tỉnh tại xã Tiên Kiên và xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biên pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT- BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT- BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Văn bản số 5657/UBND- KTN ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc đề nghị Tổng công ty Giấy Việt Nam bàn giao lại cho tỉnh Phú Thọ đoạn đường sắt từ Km0+00 đến Km6+00 tính từ ga Tiên Kiên;

Căn cứ Quyết định số 670/QĐ- UBND ngày 23/3/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thu hồi nguyên tắc đối với diện tích đất của các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Giấy Việt Nam bàn giao lại cho các huyện, thành, thị của tỉnh Phú Thọ quản lý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (diện tích trùng lấn vào rừng phòng hộ, giao trùng và đo tranh chấp);

Căn cứ Văn bản số 3406/UBND- KTN ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc nghiên cứu, khảo sát và lập hồ sơ xin đầu tư, xây dựng Trung tâm logistic cấp tỉnh tại xã Tiên Kiên và xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao;

Căn cứ Văn bản số 3891/UBMND- KTN ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc nhận chuyển nhượng tuyến đường sắt của Tổng công ty Giấy Việt Nam phục vụ Trung tâm logistic cấp tỉnh tại xã Tiên Kiên và xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao;

Căn cứ Biên bản làm việc về việc thống nhất diện tích trả ra do không còn nhu cầu sử đụng đối với tuyến đường sắt chạy qua địa bàn xã Tiên Kiên, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao đã giao cho Tổng Công ty Giấy Việt Nam quản lý ngày 10/11/2021;

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-GVN.PT ngày 16/12/2021 của Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản,

Tổng Công ty Giấy Việt Nam thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo nội dung sau:

  1. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản đấu giá: Tổng Công ty Giấy Việt Nam; thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
  2. Tên tài sản đấu giá: Hệ thống đường sắt của Tổng Công ty Giấy Việt Nam đoạn từ Km0 đến Km6+00 và 100m đường tránh ga Tiên Kiên và đầu máy xe lửa phục vụ Trung tâm logistic cấp tỉnh tại xã Tiên Kiên và xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao.

Giá khởi điểm dự kiến bán đấu giá: 10.504.550.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, năm trăm linh tư triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng).

  1. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

Mọi tổ chức đấu giá phải có đầy đủ tiêu chí theo quy định tại khoản 4, Điều 56 Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016  và tiêu chí cụ thể khác do Tổng Công ty Giấy Việt Nam quy định, cụ thể:

STT Tiêu chí bắt buộc Yêu cầu
1 Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu
2 Số lượng đấu giá viên Tối thiểu 2 đấu giá viên
3 Thời gian hoạt động Từ 1 năm trở lên
4 Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả Phù hợp theo yêu cầu của Tổng Công ty Giấy Việt Nam
5 Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết Có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá
6 Năng lực kinh nghiệm Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm
7 Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp Theo quy định tại Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính và theo thỏa thuận.

 

  1. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Từ ngày 16/12/2021 đến 11h30 ngày 17/12/2021 tại phòng Tài chính – Kế toán Tổng Công ty Giấy Việt Nam.

* Chi tiết xin liên hệ: Tổng Công ty Giấy Việt Nam; Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 0210 829 755.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons