Thông báo lần 3 v/v đấu giá tiêu thụ cây đứng gỗ bạch đàn NLG rừng trồng dự án 2015 tại CTLN Lập Thạch

Thông báo lần 3 v/v đấu giá tiêu thụ cây đứng gỗ bạch đàn NLG rừng trồng dự án 2015 tại CTLN Lập Thạch

        Căn cứ Quyết định số 1261/QĐ- GVN.PT ngày 28/06/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc phê duyệt phương án tiêu thụ gỗ Nguyên liệu giấy tại chỗ năm 2021 cho Công ty lâm nghiệp Lập Thạch .

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-CTLNLT  ngày 28 tháng 07 năm 2021 của Giám đốc công ty lâm nghiệp Lập Thạch  về việc ban hành Quy định bán đấu giá   rừng gỗ NLG tại chỗ  năm 2021.

Căn cứ biên bản họp số 34/BB – CTLNLT ngày 28/07/2021 của Hội đồng giá công ty lâm nghiệp Lập Thạch về việc tiêu thụ gỗ bạch đàn  tại chỗ năm 2021.

        Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch (thuộc Tổng Công ty Giấy Việt Nam)  thông báo về việc đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ bạch đàn nguyên liệu giấy rừng trồng dự án 2015 như sau:

  1. Nội dung đấu giá:

          – Đấu giá tiêu thụ tại chỗ Cây đứng rừng trồng gỗ Bạch đàn dự án 2015.

tại công ty lâm nghiệp Lập Thạch (cây đứng).Thị trấn Lập Thạch  – huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc .

Gói số 1 : Đội Kèo Kài+ Vĩnh Ninh

           + Khối lượng : 1.345,3 m3;   Củi  ngọn : 148,5 ste

          + Diện tích khai thác :  23,4 ha.

          + Tiền đặt cọc : 80.000.000đồng.

Gói số 2 : Đội Vân Trục+ Thành Công

           + Khối lượng : 1.565,6 m3;   Củi  ngọn : 140,8 ste

          + Diện tích khai thác :  18,2 ha.

          + Tiền đặt cọc : 100.000.000đồng.

Gói số 3 : Đội Đồng Quế + Ngọc Mỹ .

           + Khối lượng : 3.159 m3;   Củi  ngọn : 294,6 ste

          + Diện tích khai thác : 41,3 ha.

          + Tiền đặt cọc : 200.000.000đồng.

Gói số 4 : Đội Quang Yên .

           + Khối lượng : 2.475,9 m3;   Củi  ngọn : 232,7 ste

          + Diện tích khai thác :  26,1 ha.

          + Tiền đặt cọc : 150.000.000đồng.

 (Mọi thông tin chi tiết thì liên hệ trực tiếp :  Khách hàng có nhu cầu xem rừng liên hệ phòng KHKT, thông tin về đơn giá liên hệ phòng TCKT, hồ sơ liên hệ phòng TCHC)

  1. Đối tượng đăng ký:

          Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và khả năng tài chính , có nhu cầu , có đủ hành vi dân sự để đảm bảo việc tham gia đấu giá và tiêu thụ.

  1. Thời gian mua và nộp hồ sơ .

          – Từ ngày 15 tháng 09 năm 2021 đến hết ngày 22 tháng 09 năm 2021.

           Ngày 23/09/2021: Tổng hợp , xem xét hồ sơ tham gia đấu giá .

          * Hồ sơ bao gồm:

          – Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ bạch đàn NLG năm 2021( có đóng dấu treo của công ty lâm nghiệp Lập Thạch )

          – Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất  tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ  NLG (bản photo có công chứng)

          – Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá (bản photo có công chứng). Nếu là tổ chức có giấy phép kinh doanh ( bản phô tô có công chứng )

          – Hồ sơ mua và nộp tại : Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch (Địa chỉ: Thị trấn Lập Thạch – huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc).

          – Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ được phát hành từ phòng TCHC của công ty .

  1. Mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá.

          – Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng chẵn);  Tiền hồ sơ nộp  tiền mặt  tại phòng KTTC khi mua hồ sơ đấu giá.

          – Tiền đặt cọc theo từng gói đơn vị tham gia đấu giá  chuyển vào tài khoản của công ty tại ngân hàng Agribank huyện Lập Thạch .

  1. Địa điểm mở phiên đấu giá.

Văn phòng Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch  Địa chỉ: Thị trấn Lập Thạch – huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc). Thời gian tổ chức đấu giá ngày 24/ 09/2021.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết xin liên hệ:

Phòng Tổ chức hành chính Công ty lâm nghiệp Lập Thạch ;

Điện thoại: 02113.830.133;Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons