Thông báo mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng Gỗ Bồ đề NLG tại công ty lâm nghiệp Tam Sơn

Thông báo mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng Gỗ Bồ đề NLG tại công ty lâm nghiệp Tam Sơn

Tổng công ty Giấy Việt Nam, Công ty lâm nghiệp Tam Sơn thông báo về việc mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ bồ đề NLG (cây đứng) như sau:

1.Nội dung mời quan tâm, chào hàng:

Chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng tại Công ty lâm nghiệp Tam Sơn

Địa chỉ: Khu Đồng Than, xã Kiệt Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ như sau:

Gói số 1:

+ Diện tích khai thác: 36,0 ha

– Sản lượng: 1.220,5 m3

– Củi: 67,3 ster

– Đơn giá khởi điểm bình quân: 732.518 đ/m3;

– Đơn giá củi ấn định: 10.000 đồng /ster.

+ Sản lượng: 1.220,5 m3 x 732.518 đồng/m3=894.038.219 đồng

+ Củi: 67,3 Ster x 10.000 đồng/ Ster = 673.000đồng

Tổng giá trị:

894.038.219 đồng  + 673.000 đồng =  894.711.219 đồng

+ Tiền đặt cọc: 10% giá trị tài sản của gói số 1 tương ướng: 90.000.000 đồng.

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: Bắt đầu từ ngày bàn giao tài sản, kết thúc trước ngày 30 tháng 12 năm 2024.

2. Đối tượng đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân quan tâm tham gia tiêu thụ gỗ cây đứng.

3. Thời gian đăng ký và nộp h:

Từ ngày 16 tháng 5 năm 2024 đến hết ngày 23tháng 5 năm 2024

Hồ sơ gồm:

– Đơn chào giá tiêu thụ gỗ (để trong phong bì niêm phong).

– Đối với tổ chức: Cung cấp giấy phép đăng ký kinh doanh tham gia tiêu thụ gỗ cây đứng (bản phô tô công chứng).

Đối với cá nhân: Cung cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (bản phô tô công chứng).

– Phiếu thu tiền cọc;

– Phiếu thu tiền mua hồ sơ;

– Phiếu trả giá.

– Hồ sơ nộp tại: Công ty lâm nghiệp Tam Sơn

4. Địa điểm và thời gian tổ chức lựa chọn đối tác tiêu thụ:

4.1) Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ và nộp tiền đặt cọc

Văn phòng Công ty lâm nghiệp Tam Sơn

Địa chỉ: Khu Đồng Than, xã Kiệt Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Thời gian: trước 16h30 ngày 23 tháng 5 năm 2024

4.2) Thời gian tổ chức lựa chọn:

Thời gian: Sau ngày hết hạn nộp hồ sơ 01 ngày.

Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty lâm nghiệpTam Sơn Địa chỉ: Khu Đồng Than, xã Kiệt Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

5. Ký kết hợp đồng:

Căn cứ Biên bản mở hồ sơ quan tâm chào giá của đối tác, người đứng đầu công ty lâm nghiệp tổ chức ký Hợp đồng mua bán tài sản với đối tác theo quy định tại Giấy ủy quyền.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết liên hệ: Ông Phan Sỹ Chiến, Phó giám đốc phụ trách Công ty lâm nghiệp Tam Sơn. Điện thoại liên hệ: 0988.529.183Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons