Thông báo mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng gỗ keo NLG Tại công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo – Tổng công ty Giấy Việt Nam đợt 1 lần 1

Thông báo mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng gỗ keo NLG Tại công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo – Tổng công ty Giấy Việt Nam đợt 1 lần 1

          Tổng công ty Giấy Việt Nam – Công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo thông báo về việc mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo (cây đứng) nguyên liệu giấy năm 2024 như sau:
1. Nội dung mời quan tâm, chào hàng:
           – Chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng tại Công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo
           – Địa chỉ: Thôn Lung cu – Xã Quang Minh- Huyện Bắc Quang – Tỉnh Hà Giang:
  – Gói số 1:
       + Diện tích trồng rừng: 4.0 ha
       + Diện tích khai thác:                    4.0 ha
       + Khối lượng:                192.6 m3
       + Giá trị:      134,674,980 đồng
       + Giá khởi điểm            699,370 đ/m3
         + Khối lượng củi: 40,1  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 401.000 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:          7,000,000 đồng
  – Gói số 2:
       + Diện tích trồng rừng: 20.2 ha
       + Diện tích khai thác:                  18.9 ha
       + Khối lượng:             1,141.3 m3
       + Giá trị:      797,656,002 đồng
       + Giá khởi điểm            698,876 đ/m3
         + Khối lượng củi: 158,9  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 1.589.000 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:        40,000,000 đồng
  – Gói số 3:
       + Diện tích trồng rừng: 8.9 ha
       + Diện tích khai thác:                    8.4 ha
       + Khối lượng:                498.4 m3
       + Giá trị:      348,424,127 đồng
       + Giá khởi điểm            699,110 đ/m3
         + Khối lượng củi: 68,1  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 681.000 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:        17,000,000 đồng
  – Gói số 4:
       + Diện tích trồng rừng: 4.1 ha
       + Diện tích khai thác: 4.2 ha
       + Khối lượng:                246.9 m3
       + Giá trị:      184,739,119 đồng
       + Giá khởi điểm            748,344 đ/m3
         + Khối lượng củi: 36,1  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 361.000 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:          9,000,000 đồng
  – Gói số 5:
       + Diện tích trồng rừng: 13.2 ha
       + Diện tích khai thác: 11.5 ha
       + Khối lượng:                821.7 m3
       + Giá trị:      583,930,864 đồng
       + Giá khởi điểm            710,657 đ/m3
         + Khối lượng củi: 104,2  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 1.042.000 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:        29,000,000 đồng
  – Gói số 6:
       + Diện tích trồng rừng: 11.7 ha
       + Diện tích khai thác:                  11.1 ha
       + Khối lượng:                661.0 m3
       + Giá trị:      471,626,075 đồng
       + Giá khởi điểm            713,525 đ/m3
         + Khối lượng củi: 104,6  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 1.046.000 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:        24,000,000 đồng
  – Gói số 7:
       + Diện tích trồng rừng: 6.9 ha
       + Diện tích khai thác:                    6.3 ha
       + Khối lượng:                262.6 m3
       + Giá trị:      175,218,802 đồng
       + Giá khởi điểm            667,176 đ/m3
         + Khối lượng củi: 34,9  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 349.000 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:          9,000,000 đồng
  – Gói số 8:
       + Diện tích trồng rừng: 12.6 ha
       + Diện tích khai thác:                  12.5 ha
       + Khối lượng:                927.8 m3
       + Giá trị:      695,421,113 đồng
       + Giá khởi điểm            749,538 đ/m3
         + Khối lượng củi: 123,7  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 1.237.000 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:        35,000,000 đồng
  – Gói số 9:
       + Diện tích trồng rừng: 10 ha
       + Diện tích khai thác:                    9.9 ha
       + Khối lượng:                689.2 m3
       + Giá trị:      495,211,902 đồng
       + Giá khởi điểm            718,554 đ/m3
         + Khối lượng củi: 104  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 1.040.000 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:        25,000,000 đồng
  – Gói số 10:
       + Diện tích trồng rừng: 12.6 ha
       + Diện tích khai thác:                  12.0 ha
       + Khối lượng:                746.6 m3
       + Giá trị:      463,661,028 đồng
       + Giá khởi điểm            621,057 đ/m3
         + Khối lượng củi: 100,7  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 1.007.000 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:        23,000,000 đồng
  – Gói số 11:
       + Diện tích trồng rừng: 13.70 ha
       + Diện tích khai thác:                  13.2 ha
       + Khối lượng:                842.9 m3
       + Giá trị:      551,484,965 đồng
       + Giá khởi điểm            654,269 đ/m3
         + Khối lượng củi: 118,2  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 1.182.000 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:        28,000,000 đồng
  – Gói số 12:
       + Diện tích trồng rừng: 12.50 ha
       + Diện tích khai thác:                  11.2 ha
       + Khối lượng:                607.3 m3
       + Giá trị:      404,366,231 đồng
       + Giá khởi điểm            665,877 đ/m3
         + Khối lượng củi: 80,5  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 805.000 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:        20,000,000 đồng
  – Gói số 13:
       + Diện tích trồng rừng: 6.80 ha
       + Diện tích khai thác:                    6.0 ha
       + Khối lượng:                294.4 m3
       + Giá trị:      173,218,247 đồng
       + Giá khởi điểm            588,331 đ/m3
         + Khối lượng củi: 40,2  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 402.000 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:          9,000,000 đồng
       + Thời gian thực hiện hợp đồng: Bắt đầu từ ngày bàn giao tài sản, kết thúc trước ngày 20  tháng  12 năm 2024.
2. Đối tượng đăng ký:
          Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia  tiêu thụ gỗ Keo NLG cây đứng.
3. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ.
            – Từ ngày 6 tháng 5 đến hết ngày 14 tháng 5 năm 2024.
            * Hồ sơ bao gồm:
            – Đơn tham gia chào giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG năm 2024. (để trong phong bì niêm phong)
          – Đối với tổ chức: Cung cấp giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).
          – Đối với cá nhân: Cung cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân người tham gia tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).
           – Phiếu thu tiền cọc;
           – Phiếu thu tiền mua hồ sơ;
           – Phiếu trả giá.
           – Hồ sơ nộp tại:
          Công ty Lâm nghiệp Ngòi Sảo (Địa chỉ: Thông Lung cu – Xã Quang Minh – Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang).
4. Địa điểm và thời gian tổ chức lựa chọn đối tác tiêu thụ:
4.1) Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ và nộp tiền đặt cọc
          Văn phòng Công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo
          Công ty Lâm nghiệp Ngòi Sảo (Địa chỉ: Thông Lung cu – Xã Quang Minh – Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang).
         Thời gian: trước 16h30 ngày 14 tháng 5 năm 2024
4.2) Thời gian tổ chức lựa chọn:
          Thời gian: Sau ngày hết hạn nộp hồ sơ 01 ngày.
          Văn phòng Công ty Lâm nghiệp Ngòi Sảo Địa chỉ: Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang. Thời gian thứ 4 vào 14 giờ 00  chiều ngày 15/5/2024.
5. Ký kết hợp đồng:
          Căn cứ Biên bản mở hồ sơ quan tâm chào giá của đối tác, người đứng đầu công ty lâm nghiệp tổ chức ký Hợp đồng mua bán tài sản với đối tác theo quy định tại Giấy ủy quyền.
          Mọi thông tin cụ thể chi tiết liên hệ: Ông Nguyễn Vĩnh Hiếu, Phòng KHKT  Công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo. Điện thoại liên hệ: 0984.950.292.


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons