Tình hình thị trường giấy tháng 04/2018

Tình hình thị trường giấy tháng 04/2018

Tình hình thị trường giấy tháng 04/2018

Sản xuất: Ước giấy các loại sản xuất tháng 4 năm 2018 đạt 306.000 tấn, giảm 1,53% so với tháng 3 năm 2018, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2017. Bốn tháng đầu năm 2018 đạt 1.181.815 tấn, tăng 60% so với cùng kỳ 2017, do các nhà máy có công suất lớn hoạt động mạnh từ quý 4 năm 2017, và tiếp tục tăng sản lượng sản xuất trong các tháng đầu năm 2018.

– Nhập khẩu: Ước lượng nhập khẩu các loại giấy trong tháng 4 năm 2018 đạt 122.320 tấn, giảm 6,61% so với tháng 3 năm 2018, tăng 10% so với cùng kỳ 2017. Bốn tháng đầu năm 2018 đạt 465.000 tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2017. Lượng nhập khẩu lớn chủ yếu là nhập khẩu giấy làm bao bì cao cấp phục vụ cho thị trường trong nước và giấy tissue.

– Xuất khẩu: Ước lượng xuất khẩu các loại giấy trong tháng 4 năm 2018 đạt 40.800 tấn, giảm 28,43% so với tháng 3 năm 2018 và tăng 70% so với cùng kỳ, 4 tháng đầu năm 2018 đat 187.056 tấn, tăng 400% so với cùng kỳ 2017 (4 tháng đầu năm 2017 đạt 47.350 tấn)

– Giá bán: Trên thị trường thế giới, giá giấy các loại đều tăng trong quý 1 và tiếp tục tăng nhẹ ở tháng 4 do chi phí sản xuất tăng  xuất phát từ giá bột giấy, giá nguyên liệu và giá hóa chất ngành giấy đều tăng, nhu cầu mạnh trong khi sản lượng không bắt kịp. Giá giấy trong nước về cơ bản ổn định, không phụ thuộc nhiều vào giá nguyên liệu trên thế giới. Riêng giá giấy làm bao bì có xu hướng giảm từ đầu năm cho đến nay.
– Dự báo: những tháng tới giá bán các loại giấy trong nước không tăng do tình hình sản xuát trong nước ổn định. Tiêu dùng, xuất khẩu và nhập khẩu không có biến động lớn, nhập khẩu tiếp tục giảm nhẹ.

Tình hình thị trường giấy tháng 04/2018
27/4/2018 | 13:02:56
 Dự báo: những tháng tới giá bán các loại giấy trong nước không tăng do tình hình sản xuát trong nước ổn định. Tiêu dùng, xuất khẩu và nhập khẩu không có biến động lớn, nhập khẩu tiếp tục giảm nhẹ.

Tình hình thị trường giấy tháng 04/2018

– Sản xuất: Ước giấy các loại sản xuất tháng 4 năm 2018 đạt 306.000 tấn, giảm 1,53% so với tháng 3 năm 2018, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2017. Bốn tháng đầu năm 2018 đạt 1.181.815 tấn, tăng 60% so với cùng kỳ 2017, do các nhà máy có công suất lớn hoạt động mạnh từ quý 4 năm 2017, và tiếp tục tăng sản lượng sản xuất trong các tháng đầu năm 2018.

– Nhập khẩu: Ước lượng nhập khẩu các loại giấy trong tháng 4 năm 2018 đạt 122.320 tấn, giảm 6,61% so với tháng 3 năm 2018, tăng 10% so với cùng kỳ 2017. Bốn tháng đầu năm 2018 đạt 465.000 tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2017. Lượng nhập khẩu lớn chủ yếu là nhập khẩu giấy làm bao bì cao cấp phục vụ cho thị trường trong nước và giấy tissue.

– Xuất khẩu: Ước lượng xuất khẩu các loại giấy trong tháng 4 năm 2018 đạt 40.800 tấn, giảm 28,43% so với tháng 3 năm 2018 và tăng 70% so với cùng kỳ, 4 tháng đầu năm 2018 đat 187.056 tấn, tăng 400% so với cùng kỳ 2017 (4 tháng đầu năm 2017 đạt 47.350 tấn)

– Giá bán: Trên thị trường thế giới, giá giấy các loại đều tăng trong quý 1 và tiếp tục tăng nhẹ ở tháng 4 do chi phí sản xuất tăng  xuất phát từ giá bột giấy, giá nguyên liệu và giá hóa chất ngành giấy đều tăng, nhu cầu mạnh trong khi sản lượng không bắt kịp. Giá giấy trong nước về cơ bản ổn định, không phụ thuộc nhiều vào giá nguyên liệu trên thế giới. Riêng giá giấy làm bao bì có xu hướng giảm từ đầu năm cho đến nay.
– Dự báo: những tháng tới giá bán các loại giấy trong nước không tăng do tình hình sản xuát trong nước ổn định. Tiêu dùng, xuất khẩu và nhập khẩu không có biến động lớn, nhập khẩu tiếp tục giảm nhẹ.

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons