Vận tải

Vận tải

Với hệ thống phương tiện vận tải đường bộ và đường thủy có khả năng vận chuyển khối lượng hàng lớn, thuận lợi.

Tổng công ty Giấy Việt Nam cung cấp dịch vụ Vận tải đường bộ và Vận tải đường thuỷShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons