Bài viết tham gia Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021: Học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ ở Tổng công ty Giấy Việt Nam

Bài viết tham gia Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021: Học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ ở Tổng công ty Giấy Việt Nam

 Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng vấn đề cán bộ và công tác cán bộ, coi đây là một trong những vấn đề then chốt quyết định sự thành bại của cách mạng. Người khẳng định “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Để xây dựng được một đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, Người đưa ra một hệ thống luận điểm về cán bộ và công tác cán bộ. Những luận điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và sức sống thực tiễn.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trong những năm qua đã đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ. Công tác đánh giá và sử dụng cán bộ có hiệu qủa. Hàng năm đội ngũ cán bộ được cử đi bồi dưỡng, số lượng và chất lượng ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu thực tế. Nhiều cán bộ đã thể hiện tốt năng lực làm việc, được nhân dân tin tưởng, được bổ nhiệm, đề bạt vào các cương vị lãnh đạo quản lí, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam đã triển khai học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ theo Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong bối cảnh vừa có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức.

Tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp: cạnh tranh; biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, thiên tai dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô – rô – na (Covid – 19) đã tác động tiêu cực đến kinh tế thế giới. Tình hình chính trị trong nước ổn định; khoa học và công nghệ từng bước khẳng định vai trò động lực trong phát triển kinh tế-xã hội; cơ chế, chính sách và môi trường kinh doanh tiếp tục được Nhà nước quan tâm; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục mở rộng.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty phải đối mặt với rất nhiều khó khăn như: Dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất đã cũ; việc huy động nguồn vốn khó khăn; giá cả vật tư, nguyên liệu đầu vào không ổn định; sản phẩm giấy của Tổng công ty phải cạnh tranh gay gắt với sản phẩm giấy nhập khẩu … Tuy nhiên, Đảng bộ Tổng công ty luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, sâu sát của Chính phủ, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bộ Công Thương; sự giúp đỡ của các Bộ, Ban, Ngành Trung ương; cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp. Tổng công ty có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên môn, kỹ thuật và công nhân có kinh nghiệm, tay nghề; sản phẩm giấy của Tổng công ty có uy tín trên thị trường trong nước. Đảng ủy Tổng công ty luôn đoàn kết, thống nhất cao, đội ngũ cán bộ đảng, đoàn thể có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua. Các giá trị truyền thống, thương hiệu Giấy Bãi Bằng, Giấy Tissue được duy trì, xây dựng và vun đắp.

Trong bối cảnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và công nhân viên trong Đảng bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam đã đoàn kết, tập trung trí tuệ, nắm vững và vận dụng linh hoạt, sáng tạo Chỉ thị 05-CT/TW, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Về sản xuất kinh doanh: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 2.370 tỷ đồng/năm; Sản xuất giấy các loại đạt gần 135.000 tấn/năm; Trồng hơn 3.000 ha rừng nguyên liệu giấy/năm; Nộp ngân sách tăng bình quân 12%/năm; Thu nhập bình quân 8 triệu/người/tháng. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được gỡ vững. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ ở Tổng công ty Giấy Việt Nam trong 5 năm qua đã đạt được những kết quả nhất định.

Trong đánh giá cán bộ, Đảng ủy Tổng công ty lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và hiệu quả công tác của cán bộ, dựa vào sự tín nhiệm của đảng viên, của quần chúng làm thước đo chủ yếu. Phương pháp đánh giá, phân tích, nhận xét cán bộ một cách khách quan, khoa học, công tâm theo một quy trình chặt chẽ đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.  Đánh giá kết hợp nhiều nguồn thông tin khác nhau để phân tích, chọn lọc; nhận xét, đánh giá công khai và trực tiếp. Hàng năm, việc đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được thực hiện một cách chặt chẽ, khách quan hơn. Trong 5 năm qua, tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 51,22%/năm; Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 94,52%/năm; hằng năm các tổ chức đoàn thể của Tổng công ty (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh) đều đạt trong sạch vững mạnh.

Về kết quả đào tạo cán bộ, công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được thường xuyên quan tâm chú trọng và đạt được kết quả tốt. Trong 05 qua, Đảng ủy Tổng công ty đã cử 155 đồng chí cán bộ đương chức và dự nguồn học trung cấp, cao cấp lý luận chính trị, thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy đảng trong xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Tổng công ty trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hàng năm, Đảng ủy Tổng công ty tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề. Đồng thời chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW hàng năm tới cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng được nâng lên rõ rệt, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ về thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc lựa chọn cán bộ cử đi đào tạo, bồi dưỡng được căn cứ quy hoạch; tập trung đào tạo đạt chuẩn cho đội ngũ cán bộ cơ sở; đào tạo sau đại học, lý luận chính trị và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ trong quy hoạch.

ĐU TCT Thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tổ chức thực hiện “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong 5 năm qua, đội ngũ cán bộ chủ chốt của TCT đảm bảo năng lực lãnh đạo và trình độ chuyên môn phù hợp với chức trách công việc được giao, mang lại hiệu quả trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thực hiện tốt việc xây dựng, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm bảo chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn, quy trình, quy định. Công tác luân chuyển cán bộ được thực cơ bản đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Nhiều đồng chí sau luân chuyển được bố trí đảm nhiệm chức vụ cao hơn; qua đó đã tạo động lực thúc đẩy cán bộ hăng hái công tác, học tập, rèn luyện để trưởng thành về nhiều mặt. Việc bố trí, sử dụng cán bộ nói chung được thực hiện trên cơ sở quy hoạch cán bộ; khi có nhu cầu kiện toàn chức danh lãnh đạo, trước tiên xem xét, đánh giá nguồn cán bộ trong quy hoạch.

Việc triển khai học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ ở Tổng công ty Giấy Việt Nam đã xuất hiện những tấm gương điển hình tiến tiến của cán bộ đảng viên. Trong đó, mô hình “Dân vận khéo” đã  tạo được sự thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở cơ sở. Thông qua việc xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” đã huy động được sức mạnh tổng hợp của tập thể CBCNV. Hiệu quả của các mô hình mang lại không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV, người lao động mà còn góp phần thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, công tác điều hành quản lý của bộ máy quản lý.  Phong trào: “ Lao động giỏi – lao động sáng tạo”; phong trào “ Năng suất cao – chất lượng tốt –  hiệu quả ”; phong trào “ xanh – sạch, đẹp –  đơn vị đảm bảo an toàn VSLĐ và PCCN ”; phong trào “Trồng rừng giỏi – trồng rừng năng suất cao”, phong trào “Tết trồng cây” đã xuất hiện nhiều gương điển hình, tiến tiến.

Có được những kết quả trên là do Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam đã có những chủ trương và chỉ đạo kịp thời từ đó Đảng ủy TCT cụ thể hóa thành nhiệm vụ chính trị cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp. BCH Đảng bộ TCT rất quan tâm đến công tác giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ có điều kiện học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. CBCNV, người lao động tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, khắc phục mọi khó khăn, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua và hoạt động an sinh xã hội, đồng tâm hiệp lực xây dựng TCT phát triển bền vững.

Có thể khẳng định tư tưởng của Hồ Chí Minh về cán bộ và sử dụng cán bộ là những tư tưởng tiến bộ mang tính khoa học và nhân văn, là kim chỉ nam cho chúng ta học tập, kế thừa và phát huy trong sự nghiệp đổi mới, CNH, HĐH đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Các thế hệ cán bộ TCT Giấy Việt Nam cần thấm nhuần sâu sắc những tư tưởng của Người. Luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, hăng hái tích cực lao động sản xuất, không ngừng tìm tòi, sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước nâng cao đời sống gia đình và xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mà Nghị quyết Đại hội Đảng TCT Giấy VN lần III, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

 

Đảng bộ Công ty Giấy Tissue Sông Đuống vinh dự nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW có thành tích trong công tác Dân vận khéo, giai đoạn 2016 – 2020Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons