OTHER PRODUCT & SERVICES

Tổng công ty Giấy Việt Nam cung cấp các dịch vụ trong các lĩnh vực: Lâm nghiệp, kỹ thuật công nghệ sản xuất giấy. Liên hệ: 1. Viện nghiên cứu cây nguyên liệu giấy Đ/c: Xã Phù Ninh - huyện Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ. 2. Viện Công...

Tổng công ty Giấy Việt Nam cung cấp các dịch vụ trong các lĩnh vực: Lâm nghiệp, kỹ thuật công nghệ sản xuất giấy. Liên hệ: 1. Viện nghiên cứu cây nguyên liệu giấy Đ/c: Xã Phù Ninh - huyện Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ. 2. Viện Công...

Tổng công ty Giấy Việt Nam cung cấp các dịch vụ trong các lĩnh vực: Lâm nghiệp, kỹ thuật công nghệ sản xuất giấy. Liên hệ: 1. Viện nghiên cứu cây nguyên liệu giấy Đ/c: Xã Phù Ninh - huyện Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ. 2. Viện Công...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons