Thông báo

Thời gian gia hạn phát hành hồ sơ chào hàng và thời gian đóng thầu: Thời gian phát hành hồ sơ mời chào hàng: Từ 14 giờ 00 phút ngày 05/02/2021 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 19/02/2021 (trong giờ hành chính)....

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons