Thông báo

Câu hỏi: Công ty lâm nghiệp Tam Thắng có 02 trường hợp người lao động tại đơn vị (01 lao động Nam và 01 lao động nữ) đã đủ điều kiện nghỉ hưu nhưng hiện tại vẫn còn công nợ với Công ty mà chưa...

Chế định về tiền lương là một chế định quan trọng trong Bộ luật lao động. Nội dung này quy định trong Bộ Luật lao động năm 2019 đã có nhiều sửa đổi, bổ sung so với Bộ Luật lao động năm 2012 để phù...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons