Thông tin đấu thầu

Tiền đặt cọc đăng ký tham giá đấu giá bằng, hoặc lớn hơn 5% (Làm tròn) giá trị của gói thầu tham gia đấu giá. Khoản tiền đặt cọc này được thu bằng tiền mặt  hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Lâm...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons