Thông tin đấu thầu

Thông báo chào hàng cạnh tranh Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu chào cạnh tranh về việc: Mua sắm trang thiết bị vật tư văn phòng, cụ thể như sau: Tên bên chào hàng: Tổng công ty Giấy Việt Nam Địa chỉ: Thị trấn Phong...

Mời tham gia chào hàng cạnh tranh Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thực hiện: Khảo sát, cung cấp trọn bộ 01 tủ điều khiển cho hệ thống rửa mảnh mua ngoài tại phân xưởng Nguyên liệu - Nhà máy Giấy- Tổng công...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons