Chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”

Chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”

Trang thông tin điện tử VINAPACO trân trọng đăng tải: Tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

2022- Chuyên đề học tập CT 05 của ĐUK

Học tập và làm theo TTDĐ HCM về ý chí tự lực tự cường (1)

Học tập và làm theo TT ĐĐ HCM về ý chí tự lực, tự cường (2)Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons