Công ty Lâm nghiệp Thanh Hòa

Công ty Lâm nghiệp Thanh Hòa

– Tại Phú Thọ:

ĐT: 0210 3883 113

Fax: 0210 3883 111

Địa chỉ: Thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

– Phó Giám đốc: Hán Văn PhượngShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons