Công văn số 5522/BYT-MT của Bộ Y tế ngày 12/7/2021 v/v mẫu kế hoạch PCD COVID-19 cho CSSXKD và mẫu cam kết PCD tại khu nhà trọ cho người lao động

Công văn số 5522/BYT-MT của Bộ Y tế ngày 12/7/2021 v/v mẫu kế hoạch PCD COVID-19 cho CSSXKD và mẫu cam kết PCD tại khu nhà trọ cho người lao động

Công văn số 5522/BYT-MT của Bộ Y tế ngày 12/7/2021 v/v mẫu kế hoạch PCD COVID-19 cho CSSXKD và mẫu cam kết PCD tại khu nhà trọ cho người lao động. Chi tiết xem tại đây



Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons