Đảng Cộng sản Việt Nam – 90 năm nâng tầm vị thế khu vực và quốc tế

Đảng Cộng sản Việt Nam – 90 năm nâng tầm vị thế khu vực và quốc tế

Đảng Cộng sản Việt Nam – 90 năm nâng tầm vị thế khu vực và quốc tế. (Nguồn: Tạp chí Cộng sản)

Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) ra đời là sự kết hợp của chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, kết hợp giữa dân tộc và giai cấp, dân tộc và thời đại.

Ngay từ đầu, Đảng đã sớm đứng ra nhận sứ mệnh lịch sử to lớn mà giai cấp và dân tộc giao phó: lãnh đạo các tầng lớp nhân dân đấu tranh chống thực dân, phong kiến giành độc lập, dân tộc, dân chủ cho nhân dân. Do đó, dù mới có 40 chi bộ và 565 đảng viên, Đảng đã tuyên truyền, vận động và lãnh đạo quần chúng tổ chức nên phong trào cách mạng rộng khắp cả nước.

Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn ý thức được vị thế của Đảng duy nhất cầm quyền, đảng viên phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân.

Do đó, lịch sử Việt Nam trong những năm 1930 và những năm tiếp theo của thế kỷ XX, được đánh dấu bằng những mốc son chói lọi gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng CSVN đã giành được những thắng lợi vĩ đại như: Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với bản Tuyên ngôn Độc lập lịch sử ngày 2/9/1945, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên mới độc lập, dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (CNXH).

Đây là kết quả tổng hợp của các phong trào cách mạng liên tục diễn ra sau 15 năm ngày thành lập Đảng: Từ cao trào Xô Viết Nghệ – Tĩnh, cuộc vận động dân chủ năm 1936-1939, phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945, chế độ thuộc địa nửa phong kiến ở nước ta bị xóa bỏ; chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 và đỉnh cao là chiến thắng mùa xuân năm 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hoàn thành công cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân đưa cả nước đi lên CNXH, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập, dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Những thắng lợi này có ý nghĩa lịch sử và thời đại rất to lớn, đó là dân tộc Việt Nam ta là một trong những dân tộc đầu tiên làm cách mạng dân tộc thành công ở một nước thuộc địa và lệ thuộc. Một trong những dân tộc đầu tiên đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ và mới, mở đầu phong trào giải phóng dân tộc ở châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh.

Một thắng lợi vô cùng quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng CSVN ở thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI là sự nghiệp đổi mới được khởi xướng tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI được diễn ra tại Hà Nội vào ngày 15-18/12/1986. Với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật”, Đại hội quyết tâm đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng theo tinh thần cách mạng và khoa học. Đại hội VI là cột mốc lịch sử quan trọng trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa của nước ta. “Công cuộc đổi mới đã đạt được những thành tựu bước đầu rất quan trọng. Tình hình kinh tế – xã hội có những chuyển biến tích cực, tạo thế đi lên và khẳng định con đường chúng ta đang đi là đúng….”

Đến Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ X, công cuộc đổi mới đã qua chặng đường 20 năm (1986-2006) được Đại hội đánh giá như sau: “Hai mươi năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân công cuộc đổi mới ở nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử – đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội, có sự thay đổi cơ bản và toàn diện… Vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp”.

Trong giai đoạn lãnh đạo công cuộc đổi mới, thực hiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng ta luôn nhất quán kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đứng trước những khó khăn, thách thức, những biến động phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, Đảng ta luôn kiên định xây dựng và thực hiện các chủ trương chính sách đổi mới đúng đắn, phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và những thắng lợi cách mạng đã đạt được, giữ vững độc lập, dân tộc vững bước đi lên CNXH với ý thức đổi mới phải phù hợp với thực tiễn luôn sáng tạo và phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Ngày nay, với công cuộc đổi mới kinh tế nước ta tăng trưởng mạnh, nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Chúng ta đã hoàn thành vượt mức toàn bộ 12 chỉ tiêu cơ bản kế hoạch đề ra. Năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên một bước, an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại Đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường. Quốc phòng và an ninh được giữ vững. Con đường chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa cơ bản hoàn thành, cho phép chuyển sang thời kỳ mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Con đường đi lên CNXH ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn.

Với những thắng lợi đã giành được trong 90 năm qua, nước ta từ một đất nước thuộc địa nửa phong kiến không có tên trên bản đồ thế giới đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước. Nước ta có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và thế giới.

Những thành quả vĩ đại đó chứng minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN, với tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta tự hào về dân tộc Việt Nam – một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo, luôn luôn vượt khó để tiến lên. Đúng như lời cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói: “Những người cộng sản và dân tộc Việt Nam được rèn luyện theo tấm gương của Hồ Chí Minh phải là những con người từ trong khó khăn nhìn thấy nhân tố của phát triển, từ trong vấp váp rút được bài học để tiến lên, từ trong gian nguy tìm ra lối thoát và con đường giành thắng lợi…”

Nguồn: https://baoquocte.vn

Đăng lúc 03/02/2020 10:36


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons