ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY

ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY

Giới thiệu về Đảng bộ Tổng công ty

Đảng bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam là đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (Quyết định số 1190-QĐ/ĐUK ngày 28/03/2023). Mô hình tổ chức của Đảng bộ Tổng công ty lập theo mô hình Công ty mẹ mở rộng, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc được lập theo các đơn vị hạch toán độc lập, hạch toán phụ thuộc, hạch toán báo sổ và các phòng/ban chức năng TCT. Gồm 28 chi, đảng bộ trực thuộc trong đó có: 08 đảng bộ cơ sở, 4 chi bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ TCT, 16 chi bộ trực thuộc Đảng bộ TCT; 36 chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở. Các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty được thành lập theo các đơn vị hạch toán phụ thuộc (02 Công ty, 03 Chi nhánh), đơn vị sự nghiệp (01 Viện), đơn vị hạch toán báo sổ (04 Nhà máy, 03 Xí nghiệp) và các phòng, ban chức năng (13 phòng chức năng) của Tổng công ty, hoạt động trên địa bàn 5 tỉnh, thành: Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Riêng đối với các tổ chức Đảng ở các Công ty Lâm nghiệp là đơn vị thành viên của Tổng công ty Giấy Việt Nam do tính chất đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh lâm nghiệp có liên quan đến quản lý đất đai, bảo vệ rừng, nên tổ chức đảng trực thuộc cấp ủy địa phương nơi đơn vị đứng chân.

Tổng số cán bộ cấp ủy các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc trực thuộc Đảng bộ TCT là 105 đồng chí, tổng số đảng viên của đảng bộ là 745 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam có 31 đồng chí; Ban Thường vụ hiện có 08 đồng chí, trong đó có: 01 Bí thư, 02 Phó Bí thư và 05 Ủy viên Ban Thường vụ.

Thực hiện Quy định số 87-QĐ/TW ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước, Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 129-NQ/ĐU, ngày 10/03/2023 về việc kết thúc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với cơ quan chuyên môn có chức năng nhiệm vụ tương đồng và Nghị quyết số 130-NQ/ĐU, ngày 10/3/2023 về việc thành lập các Cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam gồm: Ban Tổ chức Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy.

Đảng bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam có chức năng lãnh đạo và kiểm tra giám sát các mặt công tác của các tổ chức đảng trực thuộc; lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức, cán bộ, các đoàn thể quần chúng và phối hợp xây dựng đảng trong toàn Tổng công ty nhằm tổ chức, giáo dục, động viên cán bộ đảng viên và công nhân viên hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng Tổng công ty, các đoàn thể quần chúng vững mạnh, giữ vững vị trí then chốt của doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Những thành tích đã đạt được: Từ năm 2007 đến nay được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng các danh hiệu: Cờ 3 năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; Cờ lãnh đạo Tổng công ty vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2007 – 2010; Bằng khen có thành tích trong cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Bằng khen có thành tích trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ năm 2007 đến năm 2010.

 

CÁC BAN THAM MƯU, GIÚP VIỆC CỦA

ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

 

I. BAN TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY
1. Đ/c Hà Thế Anh Trưởng Ban
2. Đ/c Hoàng Thị Mai Hương Phó Trưởng Ban
II. CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY
1. Đ/c Nguyễn Thanh Huyền Thủ trưởng
2. Đ/c Hoàng Văn Tuấn Phó Thủ trưởng
III. BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY
1. Đ/c Trần Quốc Vượng Trưởng Ban
2. Đ/c Phùng Đỗ Quyên Phó Trưởng Ban
IV. VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY
1. Đ/c Đỗ Quốc Tuấn Chánh Văn phòng
2. Đ/c Lê Thanh Huyền Phó Chánh Văn phòng

 

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons