Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Thực hiện Công văn số 17-CV/BTGĐUK, ngày 11/12/2020 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ10, Quốc hội khóa XIV, toàn văn Đề cương được đăng tải trên trang thông tin điện tử Tổng công ty.

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV xem tại đây.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons