Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XII

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XII

Sáng ngày 10/01/2017 Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Tổng công ty đang làm việc và công tác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Tại Hội nghị đã được phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản mà Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 4 khóa XII đã ban hành gồm: Nghị quyết về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa trong nội bộ”; Nghị quyết về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết về thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế giới; Kết luận về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm quán triệt sâu sắc, đầy đủ các nội dung, quan điểm của Đảng trong các văn kiện đã được Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII thông qua, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện.

Sau Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đề nghị các cấp ủy chi, đảng bộ tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, kết luận cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị và phổ biến tới công nhân viên bằng hình thức thích hợp, đảm bảo nghiêm túc, thiết thực hiệu quả. Đồng thời, trên cơ sở nội dung của Nghị quyết, chương trình hành động của Đảng ủy Tổng công ty; tình hình thực tế của đơn vị, xây dựng chương trình hành động của đơn vị cụ thể, đưa nghị quyết vào cuộc sống đem lại hiệu quả thiết thực. Gắn việc học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII với thực hiện đồng bộ các nghị quyết khác của Trung ương, của Đảng ủy khối và Đảng ủy Tổng công ty; đặc biệt là thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh hội nghị

VP

Đăng lúc 11/01/2017 14:44


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons