Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc bệnh COVID-19 tại cơ sở, sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp

Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc bệnh COVID-19 tại cơ sở, sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp

Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc bệnh COVID-19 tại cơ sở, sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp (Theo Quyết định 2787/QĐ-BYT ngày 5/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế) xem tại đây.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons