Hướng dẫn báo chí tuyên truyền Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hướng dẫn báo chí tuyên truyền Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hướng dẫn số 26-HD/BTGTW, ngày 13/10/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về báo chí tuyên truyền Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trang thông tin điện tử TCT Giấy Việt Nam trân trọng đăng tải nội dung Hướng dẫn số 26-HD/BTGTW xem tại đâyShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons