Kế hoạch Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Kế hoạch Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/ĐUK, ngày 01/3/2021 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 05-CT/TW),

Nhằm đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn 2021 – 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Đánh giá đúng những kết quả đạt được và những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong thời gian qua; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa nội dung này trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức đảng.

– Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức của cán bộ, đảng viên và người lao động; đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng trong những năm tiếp theo.

– Tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Tổng công ty.

2. Yêu cầu

– Triển khai nghiêm túc, đồng bộ trong toàn Đảng bộ, bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra.

– Việc sơ kết, đánh giá cần bám sát các nội dung, yêu cầu nêu trong Chỉ thị số 05-CT/TW, Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW, ngày 19/8/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 16-KH/ĐUK, ngày 02/11/2016 của Đảng ủy Khối về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

– Báo cáo kết quả, số liệu thống kê bảo đảm tính thống nhất về phương pháp thống kê, tính chính xác, khách quan, cập nhật theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy Khối và hướng dẫn của Đảng ủy TCT.

II. SƠ KẾT CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW GIAI ĐOẠN 2016-2020

1. Nội dung

Sơ kết việc triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW giai đoạn 2016-2021 theo tinh thần Kế hoạch số 16-KH/ĐUK, ngày 02/11/2016 của Đảng ủy Khối gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

2. Triển khai sơ kết

2.1. Các tổ chức đảng trực thuộc

– Cấp ủy chủ trì tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (Theo Đề cương báo cáo kèm theo Hướng dẫn này – Phụ lục 01, Phụ lục 02)

– Thời hạn hoàn thành và gửi báo cáo về Ban thường vụ Đảng ủy TCT: Trước ngày 13/3/2021.

2.2. Đảng ủy Tổng công ty

– Gửi báo cáo sơ kết về Đảng ủy Khối trước ngày 15/03/2021

– Ban Thường vụ Đảng ủy TCT tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với quy mô, hình thức phù hợp, đặc biệt là trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid – 19. Thời gian dự kiến: trong tháng 5/2021.

 – Lựa chọn 01 tập thể hoặc 01 cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021 để đề xuất Đảng ủy Khối DNTW tặng Bằng khen (số lượng do ĐUK phân bổ). Tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng theo Hướng dẫn số 609-HD/HĐTĐKT, ngày 20/4/2017 của Ban thi đua khen thưởng Trung ương.

– Lựa chọn, giới thiệu các gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 – 2021 để Đảng ủy Khối DNTW lựa chọn, tham gia Triển lãm “Nhưng tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2021 do ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức.

– Lựa chọn tư liệu để đề nghị Đảng ủy Khối DNTW lựa chọn, tham gia Triển lãm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức.

III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đảng ủy Tổng công ty

1.1. Ban Tuyên giáo – Truyền thông

– Tham mưu xây dựng kế hoạch, báo cáo sơ kết của Đảng ủy TCT gửi Đảng ủy Khối DNTW. Thời hạn hoàn thành: trước ngày 15/3/2021.

– Triển khai công tác truyền thông nội bộ và truyền thông báo chí về các tập thể, cá nhân xuất sắc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, giai đoạn 2016 – 2021.

– Phối hợp với Ban Tổ chức tham mưu cho BTV Đảng ủy TCT:

+ Lựa chọn 01 tập thể hoặc 01 cá nhân để đề xuất Đảng ủy Khối DNTW tặng Bằng khen xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021.

+ Lựa chọn, giới thiệu các gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 – 2021 để đề xuất Đảng ủy Khối lựa chọn, gửi tham gia Triển lãm “ Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2021 do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức.

1.2. Ban Tổ chức

– Phối hợp với Ban Tuyên giáo – Truyền thông tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy TCT lựa chọn, đề xuất Đảng ủy Khối DNTW khen thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Tham mưu các quyết định khen thưởng và triển khai thủ tục chi thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

1.3. Ban Kiểm tra – Kiểm toán nội bộ

– Gửi kết quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (Biểu 5, Phụ lục 02) về Ban Tuyên giáo – Truyền thông để tổng hợp, hoàn thiện Báo cáo Đảng ủy TCT. Thời hạn hoàn thành: trước ngày 13/03/2021.

2. Các tổ chức đảng trực thuộc

– Triển khai sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, gửi báo cáo kèm theo các phụ lục (theo đề cương tại phụ lục 1 và 2 kèm theo Kế hoạch này). Gửi file mềm tới địa chỉ: tgtt@vinapaco.com.vn. Thời hạn hoàn thành trước ngày 13/3/2021.

– Đối với các tổ chức đảng được đề nghị khen thưởng (tập thể, cá nhân)

+ Gửi báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng (độ dài không quá 03 trang đánh máy, khổ A4). Hồ sơ gửi về Ban Tuyên giáo – Truyền thông chậm nhất là ngày 12/03/2021.

– Phối hợp với Ban Tuyên giáo – Truyền thông để gửi tư liệu viết bài tuyên truyền.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần kịp thời thông tin, trao đổi với Ban Tuyên giáo – Truyền thông, số điện thoại: 0210 3830389.

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO  

Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 

I. Bối cảnh thực hiện

(Ngắn gọn, không quá ½ trang A4).

II. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Chỉ thị

1. Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Việc cụ thể hóa, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy,  bí thư cấp ủy đơn vị gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty.

2. Đánh giá Kết quả triển khai học tập, xây dựng Chương trình/Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các nội dung cụ thể như:

(1)- Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(2)- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của đơn vị .

(3)- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, đội ngũ CBCNV, người lao động trong đơn vị.

(4)- Triển khai nghiêm túc các nội dung học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

(5)- Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(6)- Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(7) Lựa cá nhân/tập thể  xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021 để đề xuất Đảng ủy Tổng công ty khen thưởng (số lượng do ĐU TCT phân bổ).

3. Đánh giá chung

Đánh giá khái quát những kết quả, ưu điểm nổi bật, hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm rút ra sau 05 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

III.  Đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, các kiến nghị nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới

Phân tích bối cảnh, những thuận lợi, khó khăn, thách thức và những vấn đề đặt ra đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, kiến nghị với Đảng ủy Tổng công ty để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons