Kế hoạch Thực hiện công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, truyền thống năm 2021

Kế hoạch Thực hiện công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, truyền thống năm 2021

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị;

thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

và tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, truyền thống năm 2021

 

Căn cứ Hướng dẫn số 02-HD/BTGĐUK, ngày 15 tháng 1 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, truyền thống của doanh nghiệp, đơn vị năm 2021; Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, truyền thống năm 2021, như sau:

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu rộng, triển khai kịp thời các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thông tin lý luận và thực tiễn mới

– Ban Tuyên giáo – Truyền thông chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập và triển khai, tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII trong năm 2021 (theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương); hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

 – Ban Tuyên giáo – Truyền thông tham mưu tổ chức thông tin những vấn đề lý luận mới và thực tiễn đang đặt ra hiện nay bằng các hình thức, phù hợp với điều kiện của đơn vị. Chú trọng thông tin những thành tựu trong công tác lý luận qua 35 năm đổi mới; đánh giá 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong bối cảnh hiện nay.

2. Tăng cường thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 – Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các phong trào thi đua, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, ngành: Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2021); 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam (28/01/1941 – 28/01/2021); Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 – 25/8/1921); Kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống của Tổng công ty… và kỷ niệm ngày sinh, ngày mất của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam, danh nhân văn hóa.

– Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, phương hướng, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng (theo Kế hoạch của Đảng ủy Tổng công ty).

– Trong các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, chương trình, kiểm tra, giám sát hằng năm cần chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đạo đức, văn hóa trong Đảng. Chủ động tham mưu, đề xuất giải quyết, xử lý những vụ việc, vấn đề gây bức xúc, nổi cộm, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, những nội dung đột phá cho toàn khóa và từng năm đối với đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có kết quả cụ thể và giải quyết dứt điểm.

– Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Xây dựng kế hoạch, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để chi bộ giám sát việc thực hiện và làm cơ sở để đánh giá kết quả công tác hằng năm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

– Tiếp tục rà soát các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đơn vị.

– Nghiên cứu, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nghiên cứu, học tập, làm theo những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện của đơn vị. Đa dạng các hình thức tổ chức tọa đàm, hội thảo; sinh hoạt chuyên đề, hội thi; biên soạn tài liệu; phim ngắn,… để tăng cường tuyên truyền, phổ biến tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng và trong cán bộ, đảng viên, người lao động trên trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của Tổng công ty.

– Tiếp tục đổi mới và tăng cường tuyên truyền về những điển hình tiên tiến, mô hình hay, kinh nghiệm tốt, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo – Truyền thông đẩy mạnh các chuyên mục, tăng nội dung đưa tin về gương người tốt, việc tốt, mô hình triển khai hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của Tổng công ty.

– Lựa chọn, giới thiệu những điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả tham gia Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2021 (Triển lãm do Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì, tổ chức).

3. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

– Bám sát tinh thần Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về “công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”; Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư về “tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận”; trên cơ sở các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025 và văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, Ban Tuyên giáo – Truyền thông tham mưu cho cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận giai đoạn 2021 – 2025 phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và điều kiện của Tổng công ty.

– Trong tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận đề nghị nâng cao hiệu quả thực hiện Quy định số 285-QĐ/TW, ngày 25/4/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về “dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan đảng, nhà nước”; tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Kế hoạch số 49-KH/ĐUK, ngày 14/6/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” và Kế hoạch số 78-KH/ĐUK, ngày 29/7/2019 về thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, xác định mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đổi mới nội dung, thông tin, tuyên truyền, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tổng công ty với Đảng, Nhà nước và chế độ trong bối cảnh mới.

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị

4.1. Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên ở cơ sở

Ban Tổ chức tham mưu thực hiện nghiêm túc các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; chủ động bổ sung, cập nhật kiến thức theo quan điểm mới, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Chú trọng những nội dung phù hợp với tình hình mới và yêu cầu cụ thể của Tổng công ty; vừa bổ sung kiến thức, vừa giải đáp những vấn đề thực tiễn mới đặt ra; bổ sung yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới vào các nội dung bài giảng,…

4.2. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về nội dung đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị

– Các chi, đảng bộ trực thuộc chủ động kiểm tra, giám sát, đôn đốc:

+ Việc thực hiện công tác tuyên truyển giáo dục lý luận chính trị; việc thực hiện nề nếp công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên; chất lượng giảng dạy các chương trình lý luận chính trị; phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; công tác quản lý học viên.

+ Việc định hướng nội dung tuyên truyền về lý luận chính trị trên trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội trọng tâm: kết quả và công tác triển khai thực hiện các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, văn kiện Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tuyên truyền về những nội dung cơ bản, mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; mô hình mới, cách làm sáng tạo trong triển khai, học tập quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết Trung ương, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; phát hiện, biểu dương những cán bộ, đảng viên gương mẫu; đồng thời phản ánh kết quả và những cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Tổng công ty, nhất là về công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo, quốc phòng, an ninh đối ngoại và hội nhập quốc tế, thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị, tạo không khí phấn khởi, thi đua chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước trong năm 2021.

Các chi, đảng bộ trực thuộc, căn cứ Kế hoạch của Đảng ủy Tổng công ty để triển khai thực hiện công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, truyền thống của Tổng công ty năm 2021.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons