Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tổ chức huấn luyện định kỳ về an toàn lao động nhóm 3 cho Người lao động tại các đơn vị thuộc Tổng công ty

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tổ chức huấn luyện định kỳ về an toàn lao động nhóm 3 cho Người lao động tại các đơn vị thuộc Tổng công ty

Phòng Tổ chức cán bộ kính trình ông Tổng giám đốc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Tổ chức huấn luyện định kỳ về an toàn lao động nhóm 3 cho Người lao động tại các đơn vị thuộc Tổng công ty, cụ thể như sau:

I. Mô tả tóm tắt gói thầu:

  1. Tên gói thầu: Tổ chức huấn luyện định kỳ về an toàn lao động nhóm 3 cho Người lao động tại các đơn vị thuộc Tổng công ty.
  2. Tổng giá trị dự toán của gói thầu: 147.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bảy triệu đồng chẵn).
  3. Tên chủ đầu tư: Tổng công ty Giấy Việt Nam.
  4. Nguồn vốn: Vốn sản xuất, kinh doanh.
  5. Mục tiêu: Cập nhật và nâng cao kiến thức về ATVSLĐ cho NLĐ tại các đơn vị; Hiểu rõ và trình bày được các yếu tố nguy hại tại nơi làm việc và các biện pháp phòng tránh; Hiểu rõ và trình bày được quy trình an toàn khi làm việc với thiết bị điện, hóa chất, thiết bị chịu áp lực, thiết bị nâng, cưa, tiện, phay, bào…; Nâng cao ý thức trách nhiệm của NLĐ trong việc thực hiện nhiệm ATVSLĐ trong quá trình làm việc.
  6. Thời gian thực hiện: 9 ngày chia làm 2 đợt cụ thể:

Đợt 1: Chia làm 3 lớp mỗi lớp học 1,5 ngày; Dự kiến thực hiện từ ngày 14/8/2023 đến ngày 18/8/2023.

Đợt 2: Chia làm 3 lớp mỗi lớp học 1,5 ngày; Dự kiến thực hiện từ ngày 18/9/2023 đến ngày 22/9/2023.

  1. Địa điểm: Hội trường, Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
  2. Số lượng học viên:

Do đặc thù công việc của NLĐ làm việc tại các đơn vị hạch toán báo sổ thuộc Tổng công ty có liên quan đến nhiều lĩnh vực nên Tổng công ty yêu cầu NLĐ tại các đơn vị hạch toán báo sổ phải học đầy đủ ATLĐ các chuyên ngành hóa chất, điện, áp lực, TB nâng, làm việc trên cao… theo kết quả rà soát của phòng kỹ thuật và các đơn vị tính đến hết ngày 30/6/2023 số lượng cụ thể như sau:

STT Các chuyên ngành Số lượng CBCNV

(người)

1 An toàn thiết bị nâng 755
2 An toàn hóa chất 755
3 An toàn thiết bị chịu áp lực 755
4 An toàn Điện 755
5 An toàn cưa, tiện, phay, bào 11
6 An toàn khi làm việc trên cao, từ 2m trở lên 755
7 An toàn vệ sinh công nghiệp, môi trường 03
Tổng 3789

II. Phần công việc đã và đang thực hiện: Không có.

III. Phần công việc chưa thực hiện không áp dụng được một trong các hình thức đầu thầu: Không có.

IV. Phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

  1. Biểu Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Phụ lục đính kèm.
  2. Giải trình nội dung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

– Tên Gói thầu: Tổ chức huấn luyện định kỳ về an toàn lao động nhóm 3 cho Người lao động tại các đơn vị thuộc Tổng công ty.

– Giá gói thầu: Căn cứ theo kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt là 147.000.000 đồng (căn cứ để lập dự toán kinh phí vận dụng theo Thông tư số 02/2015/TT- BLĐTBXH, ngày 12/01/2015 và Thông tư Số: 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT, ngày 26/4/2012).

– Nguồn vốn: Vốn sản xuất, kinh doanh.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đây là gói thầu dịch vụ đào tạo nên theo quy định tại Phụ lục 2 Quy chế mua sắm hàng hoá, dịch vụ của Tổng công ty Giấy Việt Nam ban hành tại Quyết định số 2155/QĐ-GVN.HN ngày 20/09/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam, áp dụng hình thức Chỉ định nhà cung cấp (sản phẩm độc quyền).

– Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Từ ngày 24/7/2023 đến hết ngày 07/8/2023

– Loại hợp đồng: Áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói.

– Thời gian thực hiện: 9 ngày chia làm 2 đợt cụ thể:

Đợt 1: Chia làm 3 lớp mỗi lớp học 1,5 ngày; Dự kiến thực hiện từ ngày 14/8 /2023 đến ngày 18/8/2023.

Đợt 2: Chia làm 3 lớp mỗi lớp học 1,5 ngày; Dự kiến thực hiện từ ngày 18/9 /2023 đến ngày 22/9/2023.

V. Phần công việc không đủ điều kiện lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Không có.

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu Tổ chức huấn luyện định kỳ về an toàn lao động nhóm 3 cho Người lao động tại các đơn vị thuộc Tổng công ty

(Kèm theo Tờ trình  của Phòng Tổ chức cán bộ ngày 15 tháng 7 năm 2023)

 

TT Tên gói thầu Giá gói thầu

 ( triệu đồng)

Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức lựa chọn nhà thầu Thời gian lựa chọn nhà thầu Hình thức hợp đồng Tiến độ thực hiện hợp đồng
1 Tổ chức huấn luyện định kỳ về an toàn lao động nhóm 3 cho Người lao động tại các đơn vị thuộc Tổng công ty 147 Vốn sản xuất, kinh doanh Chỉ định nhà cung cấp 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ 24/7/2023 đến ngày 07/8/2023 Trọn gói Từ ngày 14/8 /2023 đến hết ngày 30/10/2023

Chi tiết xem tại đây KH lưa chon nhà thầuShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons