Kế hoạch số 26-KH/BTGTW, ngày 05/5/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Kế hoạch số 26-KH/BTGTW, ngày 05/5/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 05/5/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 26-KH/BTGTW về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Toàn văn Kế hoạch như sau:

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons