Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04-CT/ĐUK về “Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới”

Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04-CT/ĐUK về “Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới”

Ngày 31/8/2021, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Nguyễn Long Hải – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã ký ban hành Kết luận số 60-KL/ĐUK về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04-CT/ĐUK về “Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới”. Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trân trọng giới thiệu toàn văn Kết luận.

Tại phiên họp ngày 27/8/2021, sau khi nghe Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/ĐUK, ngày 22/9/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kết luận:

Sau 5 năm (2016 – 2021) thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới” và Chỉ thị số 04-CT/ĐUK, các cấp ủy và tổ chức đảng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, đặc biệt là hoạt động thông tin cơ sở và tuyên truyền về doanh nghiệp nhà nước. Phương thức tuyên truyền dần đi vào nền nếp, chính quy và chuyên nghiệp hơn; nội dung tuyên truyền phong phú, có chủ đề, tính tư tưởng, tính đảng rõ hơn. Nhận thức của tổ chức đảng, cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, người lao động về vị trí, tầm quan trọng đặc biệt của doanh nghiệp nhà nước trong vai trò nòng cốt, dẫn dắt nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được nâng lên. Qua đó góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng của các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị; nâng cao hình ảnh, thương hiệu, uy tín của doanh nghiệp nhà nước và vị trí, vai trò của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, định hướng chính trị, tư tưởng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thông tin, tuyên truyền vẫn còn những hạn chế. Một số cấp ủy chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền; việc theo dõi, nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội còn chưa kịp thời, thiếu chiều sâu; nội dung tuyên truyền chưa phù hợp với từng nhóm đối tượng; hình thức, biện pháp tuyên truyền chưa hiệu quả. Hầu hết cán bộ làm công tác thông tin, truyền thông, báo cáo viên, tuyên truyền viên đều hoạt động kiêm nhiệm; công tác tổ chức, quản lý, bồi dưỡng nghiệp vụ đôi lúc còn hạn chế. Việc xử lý khủng hoảng truyền thông đôi khi còn chậm và chưa hiệu quả. Những hạn chế, tồn tại nêu trên có nhiều nguyên nhân, trong đó có những nguyên nhân chủ quan như: Một số cấp ủy cơ sở chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền; tổ chức bộ máy làm công tác tuyên truyền ở một số đơn vị chưa ổn định; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đa phần chưa được đào tạo, thiếu kinh nghiệm về thực tiễn, phương pháp công tác, kỹ năng còn hạn chế.

Để công tác thông tin, tuyên truyền, đặc biệt là về doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy đảng, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt, phổ biến Chỉ thị số 07-CT/TW, Chỉ thị số 04-CT/ĐUK và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối về công tác thông tin, tuyên truyền; nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương. Xác định mục tiêu cốt lõi của công tác thông tin, tuyên truyền là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về doanh nghiệp nhà nước và kinh tế nhà nước; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, nói xấu, hạ thấp vai trò của doanh nghiệp nhà nước. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công khai, minh bạch; chú trọng công tác nghiên cứu, nắm bắt, dự báo tình hình làm cơ sở chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền.

2. Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền theo phương châm chính xác, kịp thời, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền về những thành tựu đạt được của đất nước; về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về vị trí, vai trò của doanh nghiệp nhà nước, kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước gắn với quảng bá thương hiệu, hình ảnh, hiệu quả và những đóng góp của doanh nghiệp nhà nước cho kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh,…

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, thường xuyên về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương khóa XIII; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Quy định về trách nhiệm nêu gương; về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; công tác phòng, chống Covid-19. Vận động các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức đoàn thể và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động tích cực tham gia Giải Búa Liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương hằng năm.

3. Đa dạng hóa hình thức thông tin, tuyên truyền, kết hợp các kênh truyền thống và hiện đại; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí và hệ thống truyền thông nội bộ của doanh nghiệp cùng các phương thức cổ động trực quan, sinh động. Tăng cường sử dụng các phương tiện truyền thông mới, mạng xã hội vào mục đích thông tin, tuyên truyền về doanh nghiệp nhà nước kịp thời, hiệu quả, bảo đảm tính chính trị, sáng tạo; đưa thông tin chính xác, rộng mở, củng cố lòng tin của xã hội đối với doanh nghiệp nhà nước. Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 35 các cấp, tăng cường công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, nhất là trên Internet, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông.

Xây dựng chiến lược, kế hoạch thông tin, tuyên truyền gắn với nội dung, sự kiện trọng tâm theo từng giai đoạn cụ thể; chủ động hơn việc cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, cộng đồng; xây dựng kịch bản, phương án xử lý khủng hoảng truyền thông phù hợp với các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực tiễn của doanh nghiệp. Kịp thời kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi xâm hại đến lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp nhà nước.

4. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện hiện đại; kiện toàn tổ chức bộ máy; bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền các cấp; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các tạp chí, bản tin, trang thông tin của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Chú trọng phát triển lực lượng tuyên truyền viên, cộng tác viên, nhà báo, phóng viên, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong công tác thông tin, tuyên truyền.

5. Tổ chức thực hiện

– Các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể các cấp trong doanh nghiệp lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả Kết luận này. Kết quả thực hiện là một trong những nội dung, tiêu chí trong đánh giá, xếp loại tổ chức đảng hằng năm.

– Ban Dân vận Đảng ủy Khối, Đoàn Thanh niên Khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, người lao động chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực, tham gia đấu tranh, bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, nhất là về doanh nghiệp nhà nước và kinh tế nhà nước.

– Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối xây dựng, triển khai kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền về doanh nghiệp nhà nước đến năm 2025; tham mưu xây dựng Chương trình phối hợp với Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông, Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan báo chí Trung ương, giai đoạn 2020-2025. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối. Phối hợp với Văn phòng và các ban của Đảng ủy Khối chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng hằng năm; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons