Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư, chế tạo theo mẫu các con lăn băng tải cấp liệu lò hơi Công nghiệp và con lăn của hệ thống băng tải than lò hơi Động lực tại Nhà máy Điện

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư, chế tạo theo mẫu các con lăn băng tải cấp liệu lò hơi Công nghiệp và con lăn của hệ thống băng tải than lò hơi Động lực tại Nhà máy Điện

Căn cứ vào Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư, chế tạo theo mẫu các con lăn băng tải cấp liệu lò hơi Công nghiệp và con lăn của hệ thống băng tải than lò hơi Động lực tại Nhà máy Điện – Tổng Công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số: 1675 /QĐ-GVN.PT ngày  6/8/2021 của Tổng giám đốc  Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư, chế tạo theo mẫu các con lăn băng tải cấp liệu lò hơi Công nghiệp và con lăn của hệ thống băng tải than lò hơi Động lực tại Nhà máy Điện – Tổng Công ty Giấy Việt Nam;

          Tổng công ty Giấy Việt Nam xin thông báo tới các nhà thầu tham gia đấu thầu kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu nêu trên như sau:

– Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Đầu tư SX và Thương mại Đông Á.

– Các nhà thầu tham dự không trúng thầu và lý do

TT Tên đơn vị dự thầu Lý do không trúng thầu
1 Công ty CP Xây lắp Cơ khí Phong Châu Nhà thầu có hồ sơ dự thầu  không đạt  các yêu cầu về bảng chào giá, các hợp đồng tương tự và phương án gia công, chế tạo của hồ sơ mời thầu và có giá chào cao hơn giá gói thầu
2 Xí nghiệp tư nhân Cơ khí Toàn Cầu Nhà thầu có hồ sơ dự thầu không đạt  các yêu cầu về bảng chào giá, các hợp đồng tương tự và phương án gia công, chế tạo của hồ sơ mời thầu và có giá chào cao hơn giá gói thầu


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons