Khai toán chi phí dịch vụ mua ngoài hạng mục: Dịch vụ gia công, chế tạo các ốp, đai cho các ống quá nhiệt của lò hơi Động lực – Nhà máy Điện

Khai toán chi phí dịch vụ mua ngoài hạng mục: Dịch vụ gia công, chế tạo các ốp, đai cho các ống quá nhiệt của lò hơi Động lực – Nhà máy Điện

KHAI TOÁN CHI PHÍ DỊCH VỤ THUÊ NGOÀI

Hạng mục: Dịch vụ gia công, chế tạo các ốp, đai cho các ống quá nhiệt của lò hơi Động lực – Nhà máy Điện  – Tổng công  ty Giấy Việt Nam.

Căn cứ đơn hàng số 12/NMĐ ngày 09/02/2023 của nhà máy Điện;

Căn cứ bản báo giá của các  nhà cung cấp cho phần việc nêu trên;

Xí nghiệp Bảo dưỡng lập bản khai toán chi phí cho hạng mục công việc nêu trên và trình Tổng Giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam xem xét phê duyệt với nội dung cụ thể như sau:

TT Tên vật tư, thiết bị ĐVT S.l Đơn giá

(VNĐ)

Thành tiền

(VNĐ)

1

 

Ốp ống quá nhiệt của lò Động lực

KT: f38x1000x4mm

Vật liệu: thép ống đúc SC25

Cái 100 200.000 20.000.000
2 Đai giữ ốp ống quá nhiệt của lò Động lực

Vật liệu: thép SC25

Cái 300 35.000 10.500.000
  Gía trị trước thuế 30.500.000
  Thuế VAT (10%) 3.050.000
  Tổng cộng sau thuế 33.550.000


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons