Mời tham gia chào hàng cạnh tranh : ” Kiểm tra, đánh giá chất lượng mẫu hàn và cấp chứng chỉ cho 08 thợ hàn áp lực của Tổng công ty Giấy Việt Nam. “

Mời tham gia chào hàng cạnh tranh : ” Kiểm tra, đánh giá chất lượng mẫu hàn và cấp chứng chỉ cho 08 thợ hàn áp lực của Tổng công ty Giấy Việt Nam. “

Mời tham gia chào hàng cạnh tranh

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382975                   Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo mời chào hàng:

1. Kiểm tra, đánh giá chất lượng mẫu hàn và cấp chứng chỉ cho 08 thợ hàn áp lực của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

2. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

3. Phương thức lựa chọn: Có mức giá chào thấp nhất, hồ sơ chào hàng đúng thời gian quy định của thông báo này và đáp ứng được các nội dung yêu cầu chào hàng.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày.

5. Thời gian phát hành hồ sơ chào hàng: Từ 10 giờ ngày 02 tháng 7 năm 2018 đến trước 10 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2018 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm phát hành hồ sơ mời chào hàng và nhận hồ sơ chào hàng:

Bộ phận An toàn – Phòng Kỹ thuật – Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Thị trấn Phong Châu – huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ; điện thoại: 0983069836.

7. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ ngày 12 tháng 7 năm 2018.

8. Hồ sơ chào hàng của các nhà thầu được mở công khai vào 10 giờ 30 ngày 12 tháng 7 năm 2018, tại Bộ phận An toàn – Phòng Kỹ thuật – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

9. Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu chào hàng cạnh tranh vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Đăng lúc 04/07/2018 13:31


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons