Nghị quyết 06-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Nghị quyết 06-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Ngày 28/4/2023, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Nghị quyết 06-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạp của các cấp uỷ đảng về xây dựng và thực hiện văn hoá doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”.

Trang thông tin điện tử TCT đăng tải toàn văn nội dung Nghị quyết tại đây

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons