Quyết định phê duyệt chỉ định thầu thực hiện Hợp đồng nguyên tắc năm 2022 về việc thực hiện dịch vụ cung cấp vật tư, thiết bị máy móc và nhân công để thi công, sửa chữa các hạng mục về xây dựng để đáp ứng ngay yêu cầu sản xuất cho Tổng công ty Giấy Việt Nam

Quyết định phê duyệt chỉ định thầu thực hiện Hợp đồng nguyên tắc năm 2022 về việc thực hiện dịch vụ cung cấp vật tư, thiết bị máy móc và nhân công để thi công, sửa chữa các hạng mục về xây dựng để đáp ứng ngay yêu cầu sản xuất cho Tổng công ty Giấy Việt Nam

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

 

Căn cứ vào quyết định số 2565/QĐ-BCT ngày 06/7/2017 của Bộ Công Thương phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 174/QĐ-GVN.HN ngày 06/7/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc ban hành quy chế mua sắm hàng hóa Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 231/QĐ-GVN.PT ngày 13/02/2020 của Tổng giám đốc Tổng  công ty Giấy Việt Nam thành lập Tổ tư vấn kiêm tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu trong việc mua sắm hàng hóa là sản phẩm, dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng của Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Xét tờ trình ngày 24/12/2021 của Tổ tư vấn kiêm tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu về việc chỉ định thực hiện Hợp đồng nguyên tắc năm 2022 về việc thực hiện dịch vụ cung cấp vật tư, thiết bị máy móc và nhân công để thi công, sửa chữa các hạng mục về xây dựng để đáp ứng ngay yêu cầu sản xuất cho Tổng công ty Giấy Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Đồng ý chỉ định Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí Phong Châu thực hiện Hợp đồng nguyên tắc năm 2022 về việc thực hiện cung cấp vật tư, thiết bị máy móc và nhân công để thi công, sửa chữa các hạng mục về xây dựng để đáp ứng ngay yêu cầu sản xuất cho Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Điều 2. Giao cho Xí nghiệp Bảo dưỡng làm đầu mối thực hiện các thủ tục liên quan đến công việc do Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí Phong Châu thực hiện nêu ở Điều 1 đảm bảo đúng quy định của Nhà nước và Tổng công ty, kết hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác bàn giao, kiểm tra chất lượng đưa công trình vào sử dụng đúng thời gian quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Tổ chức, Kế toán trưởng, Giám đốc Xí nghiệp Bảo dưỡng và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons