Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Dịch vụ cung cấp trang thiết bị máy móc và nhân công lao động để sửa chữa máy nén khí số 01A  tại Phân xưởng Điện máy –  Nhà máy Điện

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Dịch vụ cung cấp trang thiết bị máy móc và nhân công lao động để sửa chữa máy nén khí số 01A  tại Phân xưởng Điện máy –  Nhà máy Điện

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Gói thầu: Dch v cung cp trang thiết b máy móc và nhân công lao động để sa cha máy nén khí s 01A  ti Phân xưởng Đin máy –  Nhà máy Đin

Tng công ty Giy Vit Nam

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 2760/QĐ-BCT ngày 14/12/2022 của Bộ Công thương phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2155/QĐ-GVN.HN ngày 20/9/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc ban hành quy chế mua sắm hàng hóa của Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 967/QĐ-GVN.PT ngày 10/04/2023 về việc phê duyệt dự toán gói thầu: Dịch vụ cung cấp trang thiết bị máy móc và nhân công lao động để sửa chữa máy nén khí số 01A  tại Phân xưởng Điện máy –  Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ hợp đồng ủy quyền số 1028/UQ-GVN.PT do ông Lê Công Hoàng, Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam ký ngày 20 tháng 10 năm  2022;

Căn cứ Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Tổ chuyên gia tư vấn ngày 10/04/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ cung cấp trang thiết bị máy móc và nhân công lao động để sửa chữa máy nén khí số 01A  tại Phân xưởng Điện máy –  Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam,  nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chuyên gia tư vấn, Xí nghiệp Bảo dưỡng và các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia tư vấn, Giám đốc Xí nghiệp Bảo dưỡng và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu: Dịch vụ cung cấp trang thiết bị máy móc và nhân công lao động để sửa chữa máy nén khí số 01A  tại Phân xưởng Điện máy –  Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số:                    /QĐ-GVN.PT ngày       /04/2023)

 

 

TT Lĩnh vực LCNT Tên gói thầu Giá gói thầu

(VND)

Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức lựa chọn nhà thầu Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu Hình thức

hợp đồng

Tiến độ

thực hiện hợp đồng

1 Mua sắm hàng hóa Dịch vụ cung cấp trang thiết bị máy móc và nhân công lao động để sửa chữa máy nén khí số 01A  tại Phân xưởng Điện máy –  Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam 165.000.000  

Vốn sản xuất, kinh doanh

 

Chỉ định thầu 01 giai đoạn,   01 túi hồ sơ Tháng 4/2023 Trọn gói 90 ngày
  Tổng cộng giá gói thầu : 165.000.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT)


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons