Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ chế tạo theo mẫu khớp nối DN500, L=250 mm, PN10 dùng cho hòm phun bột máy xeo 1 tại Phân xưởng Giấy

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ chế tạo theo mẫu khớp nối DN500, L=250 mm, PN10 dùng cho hòm phun bột máy xeo 1 tại Phân xưởng Giấy

Căn c Quyết định s 2760/QĐ-BCT ngày 14/12/2022 ca B Công thương phê duyt Điu l tchc và hot động ca Tng công ty Giy Vit Nam;

Căn c Lut Đấu thu s 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Ngh định s 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 ca Chính ph quy định chi tiết thi hành mt s điu ca Lut Đấu thu v la chn nhà thu và các văn bn hướng dn thi hành;

Căn c Quyết định s 2155/QĐ-GVN.HN ngày 20/9/2022 ca Hi đồng thành viên Tng công ty Giy Vit Nam v vic ban hành quy chế mua sm hàng hóa ca Tng công ty Giy Vit Nam;

Căn c Biên bản tiếp nhận bản chào giá và mở chào hàng cạnh tranh gói thầu: Dịch vụ chế tạo theo mẫu khớp nối DN500, L=250 mm, PN10 dùng cho hòm phun bột máy xeo 1 tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam ngày 24/4/2024;

  Căn c Biên bn thương tho hp đồng ngày 26/4/2024;

Xét tờ trình của Xí nghiệp Bảo dưỡng ngày 06/5/2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ chế tạo theo mẫu khớp nối DN500, L=250 mm, PN10 dùng cho hòm phun bột máy xeo 1 tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

– Nhà thu trúng thu: Công ty TNHH Biên Cương.

– Giá tr ký kết hp đồng sau khi thương tho: 82.620.000 đồng (Đã bao gồm thuế VAT 8%).

(Bng ch: Tám mươi hai triệu, sáu trăm hai mươi nghìn đồng chẵn).

– Hình thc hp đồng: Hp đồng trọn gói.

– Thi gian thc hin hp đồng: 60 ngày k t ngày ký hp đồng.

Điều 2. Xí nghiệp Bảo dưỡng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị và phòng ban chức năng hoàn thiện hợp đồng và trình Tổng công ty Giấy Việt Nam ký kết hợp đồng theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Phòng TCKT,Giám đốc Xí nghiệp Bảo dưỡng Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons