Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ chế tạo cánh bơm nước trắng 64.Pu.534, gia công chế tạo gối bi liền chạy dầu cho quạt gió nóng 63.Fa.382 tại Phân xưởng Giấy và gia công chế tạo gối bi liền chạy dầu cho quạt hút chân không 532.Fa.370 tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy

Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ chế tạo cánh bơm nước trắng 64.Pu.534, gia công chế tạo gối bi liền chạy dầu cho quạt gió nóng 63.Fa.382 tại Phân xưởng Giấy và gia công chế tạo gối bi liền chạy dầu cho quạt hút chân không 532.Fa.370 tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy



Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons