Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ khảo sát, chế tạo 01 bộ bơm thay thế phù hợp cho bơm 725.Pu.002 tại Lò hơi Động lực – Nhà máy Điện

Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ khảo sát, chế tạo 01 bộ bơm thay thế phù hợp cho bơm 725.Pu.002 tại Lò hơi Động lực – Nhà máy Điện

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ khảo sát, chế tạo 01 bộ bơm thay thế phù hợp cho bơm 725.Pu.002 tại Lò hơi Động lực – Nhà máy Điện – Tổng công  ty Giấy Việt Nam.

– Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Minh Việt.

– Giá trị ký kết hợp đồng sau khi thương thảo: 82.500.000 đồng (Đã bao gồm VAT).

(Bằng chữ: Tám mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn).

– Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Điều 2. Xí nghiệp Bảo dưỡng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị và phòng ban chức năng hoàn thiện hợp đồng và trình Tổng công ty Giấy Việt Nam ký kết hợp đồng theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Phòng TCKT, Giám đốc Xí nghiệp Bảo dưỡng và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Chi tiết xem tại đây Quyet dinh bom xiShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons