Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam tăng cường lãnh đạo công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam tăng cường lãnh đạo công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 25/5/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành Công văn số 143-CV/ĐU về việc tăng cường lãnh đạo công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Nội dung cụ thể như sau:

Thực hiện Công văn số 281-CV/ĐUK, ngày 20/05/2021 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc tăng cường lãnh đạo công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Những năm gần đây, tình hình thiên tai ở nước ta diễn biến ngày càng phức tạp, cực đoan, bất thường. Các vùng, miền trong cả nước đã phải hứng chịu nhiều loại hình thiên tai, gây tổn thất nặng nề về người và tài sản (khoảng 1 đến 1,5 GDP/năm), ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đời sống, sản xuất và sự phát triển bền vững của đất nước. Để chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với diễn biến bất thường của thiên tai trong thời gian tới, nhất là tình huống xảy ra mưa lũ lớn kéo dài, bão lốc, lũ quét, sạt lở đất, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc, các đơn vị thành viên chỉ đạo đơn vị thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của bộ máy tổ chức quản lý trong công tác phòng ngừa, ứng phó và giảm nhẹ thiên tai, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và Chỉ thị số 35-CT/TTg, ngày 01/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai. (Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 35-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử Tổng công ty https://vinapaco.com.vn/, mục Chương trình – Kế hoạch).

Xác định việc lãnh đạo công tác chủ động phòng ngừa, ứng phó thiên tai là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động, quán triệt sâu sắc quan điểm phòng ngừa là chính, kết hợp với các giải pháp thích ứng phù hợp với quy luật và điều kiện tự nhiên; đưa công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai vào kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm của đơn vị.

3. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ trong các tình huống; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hiệu quả những tác động tiêu cực của thiên tai, bảo đảm an toàn về người và tài sản, cơ sơ vật chất, phương tiện của đơn vị.

4. Chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương nơi đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai thực hiện công tác ứng phó thiên tai, tham mưu, báo cáo kịp thời với Tổng công ty và cơ quan chức năng chỉ đạo công tác ứng phó các tình huống thiên tai nguy hiểm.

5. Chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, cập nhật dự báo, diễn biến thiên tai, hướng dẫn kỹ năng ứng phó để người lao động biết, chủ động phòng, tránh và sẵn sàng tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc; Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung trên.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons