Đảng ủy Tổng công ty phát động tham gia Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021

Đảng ủy Tổng công ty phát động tham gia Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021

Năm 2021, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thực hiện Kế hoạch số 12-KH/ĐUK ngày 11/05/2021 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc “Tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021”, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty triển khai, phát động hưởng ứng tham gia Giải và chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

1. Tạo điều kiện, động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, người lao động tại đơn vị tích cực tham gia viết, sáng tác các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng; góp phần đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị.

2. Nội dung tham dự

– Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả) viết về xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức – cán bộ, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng… với những trọng tâm về: Công tác tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đưa Nghị quyết vào cuộc sống; Công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam; Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”; Tăng cường xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong Đảng và mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; về tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận về xây dựng Đảng trong đơn vị; về tăng cường thực hiện chuyển đổi số tại các đơn vị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

– Bên cạnh chủ đề về công tác xây dựng Đảng nói chung, khuyến khích các tác phẩm bám sát và phản ánh sâu sắc các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Tổng công ty, có định hướng tư tưởng đúng đắn; phát hiện vấn đề mới; có tác động tích cực đến đời sống, đem lại hiệu quả xã hội tích cực, góp phần xây dựng tổ chức bộ máy của đơn vị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy đơn vị phát triển bền vững.

3. Thể lệ tham dự Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021.

4. Tác phẩm tham dự Giải gửi về Ban Tuyên giáo – Truyền thông Tổng công ty. Điện thoại: 0210.3830.389; Email: tuyengiaotruyenthong.gvn@gmail.com. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 20/10/2021.

5. Giao Ban Tuyên giáo – Truyền thông

– Triển khai tuyên truyền về Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021 tạo sự quan tâm, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tổng công ty.

– Theo dõi, đôn đốc, tiếp nhận các tác phẩm của cán bộ, đảng viên, người lao động gửi tham gia Giải; tổng hợp, thẩm định tác phẩm dự thi, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty bảo đảm theo quy định của Thể lệ Giải.

Thể lệ tham dự Giải Búa liềm vàng Khối doanh nghiệp Trung ương năm 2021, cụ thể như sau:Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons