Thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì

Thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Giấy Việt Nam – Công ty TNHH

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Giấy Việt Nam – Công ty TNHH

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì

Địa chỉ: Đường Sông Thao, phường Bến gót, thành phố Việt Trì, Phú Thọ

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất bột giấy, giấy và bìa; Kinh doanh các sản phẩm bột giấy

Vốn điều lệ: 73.450.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 27.100 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:        2.130.050 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:       2.130.050 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 05/11/2018 đến 15h30 ngày 23/11/2018

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:  Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/11/2018

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:  10h00 ngày 30/11/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:        Từ ngày 01/12/2018 đến 16 giờ ngày 07/12/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:      Từ ngày 04/12/2018 đến ngày 07/12/2018Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons