Thông báo đấu thầu gói thầu: Cung cấp con lăn băng tải.

Thông báo đấu thầu gói thầu: Cung cấp con lăn băng tải.

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

  1. Tên gói thầu: Cung cấp con lăn băng tải.

– Danh mục hàng hóa và tiêu chuẩn, quy cách chất lượng cụ thể theo Hồ sơ mời thầu.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: 25 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

Thanh toán trong vòng 45 ngày kể từ ngày giao hàng tại kho bên mua.

  1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.
  2. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Hồ sơ dự thầu gồm: Gồm 01 bộ gốc, 04 bộ sao phải đóng trong phong bì kín có dấu niêm phong.

  1. Thời gian phát hành HSMT: Từ 9 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 12 năm 2020 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 11tháng 12 năm 2020.
  2. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

– Thông tin liên hệ: Phòng Vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0912530087;     Fax: 02103 829 516;      Email: vtnl@vinapaco.com.vn

  1. Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).
  2. Đảm bảo dự thầu: Không
  3. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 12 năm 2020.
  4. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30 phút, ngày 11tháng 12 năm 2020.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons